Backaundantaget för trängselskatten

Skriftlig fråga 2015/16:688 av Cecilia Magnusson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den geografiska utformningen av trängselskatten i Göteborg blev olycklig i stadsdelen Backa. Det så kallade Backaundantaget har utretts av alliansregeringen och remissbehandling genomförts. Enligt tidsplanen skulle Backaundantaget vara på plats vid årsskiftet 2014/15.

De farhågor som fanns att den S-ledda regeringen inte skulle prioritera denna fråga har besannats då ingenting har hänt i frågan under hela förra året, trots att färdigutredda förslag finns. I rambudgeten för 2016 berördes frågan då en moderat motion lyft frågan.

Ett undantag från trängselskatt bör införas i Backaområdet i Göteborg. Göteborgs stad och Trafikverket har inkommit med en gemensam hemställan om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg. Det är angeläget att hitta en lösning på de problem som lyfts fram i hemställan och regeringen avser att snarast möjligt återkomma till riksdagen med förslag. (2015/16:FiU1 s. 123.)

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

 

När avser ministern och regeringen att presentera ett förslag om att införa Backaundantaget för trängselskatten i Göteborg, och när kan beslutet om undantaget träda i kraft? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:688 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00264/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:688 av Cecilia Magnusson (M) Backaundantaget för trängselskatten

Cecilia Magnusson har frågat mig när jag och regeringen avser att presentera ett förslag om att införa Backaundantaget för trängselskatten i Göteborg, och när beslutet om undantaget kan träda i kraft.

Göteborgs kommun och Trafikverket har inkommit med en gemensam hemställan om undantag från trängselskatten i Göteborg för boende i Backaområdet i Göteborg för passager in och ut i området. Hemställan remitterades i september 2014 och två centrala remissinstanser, Skatteverket och Transportstyrelsen, avstyrkte då genomförandet av förslaget. Mot bakgrund av vad som framkom vid den tidigare remitteringen och i syfte att skapa ett bättre beslutsunderlag remitterades den 21 maj 2015 en promemoria framtagen inom Finansdepartementet innehållande dels ett förslag till alternativ lösning för undantag från trängselskatt vad gäller Backaområdet i Göteborg, dels hemställans förslag. Remisstiden gick ut den 31 augusti 2015.

Regeringen anser att det är angeläget att hitta en lösning på de problem som lyfts fram i hemställan. Inriktningen är att frågan hanteras så skyndsamt som möjligt. I nuläget pågår beredning fortfarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 3 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.