Till innehåll på sidan

Avstängning av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn-Gävle

Skriftlig fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-01-30
Överlämnad
2020-01-30
Anmäld
2020-01-31
Svarsdatum
2020-02-12
Sista svarsdatum
2020-02-12
Besvarad
2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket har beslutat att Ostkustbanan kommer att hållas stängd under 16 veckor hösten 2021 på grund av rälsbyte. Från den 23 augusti till den 21 november 2021 kommer alla som bor längs med Ostkustbanan från Söderhamn och norröver i princip att vara rälsmässigt avklippta från södra Sverige.

Restiderna kommer att förlängas med minst en timme, då tågen kommer att behöva ledas om. Antalet dagliga avgångar riskerar att minska, och många kommer att hänvisas till det långt mindre attraktiva ersättningsalternativet i form av buss. Godstrafiken kommer självfallet också att påverkas negativt.

Berörda kommuner, regioner och operatörer har föreslagit en rad åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av Trafikverkets beslut om spårbyte. Några av de åtgärder som har föreslagits är att

  • göra en delavstängning, exempelvis nattetid under hela eller delar av den period som spårbytet ska ske
  • utföra spårbytet under sommarhalvåret i stället för under den trafikintensiva hösten
  • öka tempot i spårbytet, så att fler meter spår läggs per dygn än i nuvarande plan
  • genomföra spårbytet från båda hållen samtidigt.

Trots omfattande kritik från många samhällsaktörer står dock beslutet fast; Trafikverket har låtit meddela att det inte är aktuellt med en mindre ingripande avstängning för att begränsa de negativa effekterna för pendlare och godstransporter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser infrastrukturministern att vidta för att minska de negativa effekterna av, alternativt avvärja, den planerade avstängningen av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn–Gävle under hösten 2021?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:849 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2020/00267/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:849 av Viktor Wärnick (M)
Avstängning av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn–Gävle

Viktor Wärnick har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska de negativa effekterna av, alternativt avvärja, den planerade avstängningen av Ostkustbanan på sträckan Söderhamn–Gävle under hösten 2021.

Sverige har under många år satsat för lite resurser på drift och underhåll av järnvägssystemet. Därför har denna regering presenterat en 700-miljarderssatsning på infrastruktur, vilket bland annat innebär den största järnvägssatsningen i modern tid, med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Det är positivt att Trafikverket nu kan genomföra viktiga underhållsprojekt som skapar förutsättningar för en bättre robusthet och punktlighet på järnvägen. Detta innebär att många år av försummelse av järnvägsunderhållet i Sverige nu kan återtas.

Hur planeringen av underhållet sker är inte en fråga för regeringen utan det är Trafikverket som ansvarar för planeringen av den statliga transportinfrastrukturen. En viktig del av arbetet är att i dialog och samverkan med berörda parter planera genomförandet så att störningarna i tågtrafiken kan minimeras. Ambitionen är att störa trafiken så lite som möjligt samtidigt som arbetena måste kunna bedrivas effektivt och säkert, och det kommer att märkas när dessa välbehövliga underhållsinsatser ska genomföras. Regeringen förutsätter att Trafikverket för en bra dialog med berörda parter.

Stockholm den 12 februari 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.