Avrättningar av barn i Iran

Skriftlig fråga 2015/16:730 av Isabella Hökmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-02
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-11
Besvarad
2016-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sveriges Radio rapporterar att trots att Iran har undertecknat den internationella barnkonventionen, som kategoriskt förbjuder att dödsstraff används mot personer som var under 18 år när brottet ägde rum, fortsätter att avrätta minderåriga.

År 2015 avrättades fyra som var minderåriga vid tiden för brottet. I december dömdes ytterligare en till döden, detta enligt Amnesty. Flickor från 9 år och pojkar från 15 år har behandlats som vuxna. Detta i ett rättssystem som hävdas används godtyckligt.

Trots att Iran tagit vissa steg mot att minska användningen av dödsstraff mot unga fortsätter de alltså än i dag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad anser utrikesministern om Irans avrättningar av minderåriga och hur avser utrikesministern att agera rörande Irans avrättningar av minderåriga?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:730 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:727 Avrättningar i Iran, 2015/16:728 Avrättningar i Saudiarabien, 2015/16:729 Avrättningar i Kina och 2015/16:730 Avrättningar av barn i Iran av Isabella Hökmark (M)

Isabella Hökmark har frågat mig vad jag anser om, och hur jag avser agera rörande användandet av dödsstraff i Iran, Saudiarabien och Kina. Hon har även frågat mig vad jag anser om, och hur jag avser agera rörande Irans avrättningar av minderåriga. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Jag delar Isabella Hökmarks oro över dödsstraffets fortsatta användning i världen. Iran, Saudiarabien och Kina är tre av världens länder där dödsstraffet används mest frekvent. Regeringen fördömer i alla sammanhang tillämpningen av dödsstraffet i alla dess former. Dödsstraffet är enligt vår mening en kränkning av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive rätten till liv. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som inte har någon plats i en modern rättsordning. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, vilken Iran genom att ha ratificerat konventionen är bunden att följa, är avrättningar av personer under 18 år strikt förbjudet.

Sverige har sedan många år verkat på det internationella planet för dödsstraffets globala avskaffande. Det är en prioriterad fråga i Sveriges utrikespolitik. Ingen kan tveka om regeringens inställning i denna fråga.

Jag kan försäkra Isabella Hökmark om att Sveriges arbete för ett globalt avskaffande av dödsstraffet kommer att fortsätta med oförminskad kraft. Det sker genom såväl FN som genom EU och i våra bilaterala kontakter. I FN:s generalförsamling ger Sverige sitt aktiva stöd till resolutioner om moratorium rörande dödsstraffets användning. Sverige har också i många år varit huvudförslagsställare till resolutioner om summariska och utomrättsliga avrättningar i såväl FN:s generalförsamling som i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

EU har riktlinjer mot dödsstraffet som styr EU:s arbete för dödstraffets globala avskaffande. Regeringen verkar för att EU vidhåller en stark röst och agerar i enskilda fall i enlighet med riktlinjerna genom olika uppvaktningar, påtryckningar och uttalanden. Bilateralt agerar Sverige i enskilda fall, men vi för även kontinuerligt en principiell dialog om dödsstraffets tillämpning, med målet att förmå stater som ännu inte avskaffat dödsstraffet att ändra inställning.

Stockholm den 11 februari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.