Avhoppen från lärarprogrammet

Skriftlig fråga 2015/16:1132 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-20
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en aktuell rapport (publicerad den 19 april 2016) analyserat genomströmningen på lärarutbildningar. Analysen visar dessvärre att många studenter hoppar av sina studier.

Sedan år 2011 är det allt fler som väljer att studera till lärare. Det är glädjande, men det viktiga är hur många som sedan fullföljer och slutför sin utbildning. När det gäller ämneslärarutbildningen till exempel bedömer UKÄ att av två nybörjarstudenter blir en examinerad. Detta är naturligtvis djupt oroväckande, inte minst i en tid då den prognosticerade lärarbristen är alarmerande.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att fler studenter ska slutföra sina studier på lärarprogrammet.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1132 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/01986/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1132 av Betty Malmberg (M) Avhoppen från lärarprogrammet

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att fler studenter ska slutföra sina studier på lärarprogrammet.

Engagerade och skickliga lärare är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan, men Sverige har en stor lärarbrist. Regeringen har sedan dag ett arbetat för att få fler att vilja bli och förbli lärare och på så sätt möta denna stora samhällsutmaning. För att klara lärarbristen krävs både snabba insatser och långsiktiga åtgärder för att höja läraryrkets status och attraktivitet. Detta gör regeringen bland annat via den omfattande investeringen i höjda lärarlöner via lärarlönelyftet, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i lärarutbildningen, men också genom att utöka möjligheterna till kompletterande pedagogisk utbildning och insatser för att i större utsträckning tillvarata den kompetens som nyanlända har.

Regeringen ser allvarligt på att avhoppen från lärar- och förskollärarutbildningarna även fortsatt bedöms vara många enligt Universitetkanslersämbetets analys från april 2016. I dagsläget är skälen för studenternas avhopp okända. Det är därför mycket viktigt, precis som Universitetskanslersämbetet lyfter fram, att lärosätena tar ansvar för att följa upp av vilken anledning avhoppen sker och vad som kan göras för att fler ska slutföra utbildningen. Analysen ger dock inga indikationer på att examensfrekvensen från de nya utbildningarna som infördes 2011 skulle vara lägre än inom den tidigare lärarutbildningen. För att stärka kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarna har regeringen avsatt resurser för kvalitetsförstärkningar och följer utvecklingen av bland annat övningsskolorna.


Av Universitetskanslersämbetets rapport framkommer också att avhoppen tycks bli särskilt stora i ämneslärarutbildningens 7–9-inriktning. Dessa problem är kända för regeringen sedan tidigare och regeringen arbetar med frågan. Ett förslag till en förändrad ämnes-lärarutbildning har varit ute på remiss och regeringen tar nu frågan vidare genom dialog med parterna inom ramen för nationell samling för läraryrket.

Stockholm den 27 april 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.