Avgiftsfri grundskola

Skriftlig fråga 2006/07:1088 av Holm, Christian (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-04-26
Anmäld
2007-04-26
Besvarad
2007-05-03
Svar anmält
2007-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 april

Fråga

2006/07:1088 Avgiftsfri grundskola

av Christian Holm (m)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Utbildning i den svenska grundskolan ska enligt skollagen 4 kap. 4 § vara avgiftsfri. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Motsvarande bestämmelser gäller för de fristående skolorna, 9 kap. 7 och 10 §§ i skollagen. Förarbetena till skollagen (prop. 1985/86:10 och prop. 1990/91:85) ger ingen närmare vägledning om vad som utgör en obetydlig kostnad. Det är huvudmannen som får tolka bestämmelserna och göra en bedömning i varje enskilt fall.

Det innebär att bestämmelserna tolkas olika och att innebörden av en mindre avgift skiljer sig markant från kommun till kommun. Min hemkommun Karlstad tolkar en mindre avgift som noll kronor vilket innebär att ingen skola i Karlstad får samla in pengar från eleverna. Samtidigt visar en undersökning gjord av Majblommornas riksförbund att en tredjedel av landets kommuner tillåter skolorna att ta ut en avgift av föräldrar på upp till 1 000 kronor per termin och elev.

För elever i kommuner där ingen avgift tillåts att tas ut och inga kommunala medel tillförs blir fältutflykter, som är ett bra pedagogiskt inslag i undervisningen, omöjliga att genomföra. Elever riskerar i stället för att få uppleva och lära sig på plats att enbart sitta i skolbänken och läsa in kunskapen. Även skidresor etcetera med klassen omöjliggörs. Jag är orolig över att just de elever som har de minsta ekonomiska förutsättningarna är de som drabbas hårdast av dagens regler då detta ofta är deras enda möjlighet att åka på liknande arrangemang.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att i skollagen precisera vad som anses falla inom ramen för en obetydlig kostnad?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1088 besvarad av Statsrådet Jan Björklund

den 3 maj

Svar på fråga

2006/07:1088 Avgiftsfri grundskola

Statsrådet Jan Björklund

Christian Holm har frågat mig om regeringen avser att precisera vad som kan anses falla inom ramen för en obetydlig kostnad i den nya skollagen.

Principen om en kostnadsfri utbildning är en grundläggande utgångspunkt inom skolväsendet. I skollagen (1985:1100) anges att utbildningen i bland annat skolväsendet för barn och ungdom ska vara avgiftsfri, med undantag för att det i verksamheten får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Med sådana inslag avses enligt förarbetena främst färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel eller entrébiljett till museum och liknande. Skolverket har även publicerat rekommendationer på sin webbplats som visar hur myndigheten har tolkat begreppet obetydlig kostnad i några av sina tillsynsbeslut. En huvudman som ska bedöma om en kostnad kan anses som obetydlig eller inte kan använda Skolverkets exempel som vägledning. 

Skolresor är ett naturligt inslag i utbildningen som ger värdefulla erfarenheter och kunskaper för eleverna. Jag delar frågeställarens uppfattning att det är viktigt att även elever med dåliga ekonomiska förutsättningar får möjlighet att delta i skolans arrangemang. Skolan måste hitta former som gör det möjligt för alla elever att delta i gemensamma aktiviteter.

Frågan om bestämmelsen om kostnadsfri utbildning behöver förtydligas och bereds inom ramen för arbetet med att ta fram ett förslag till ny skollag inom Regeringskansliet.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.