Åtgärder vid ett ökat antal asylsökande

Skriftlig fråga 2015/16:756 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-05
Överlämnad
2016-02-06
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sa nyligen följande i en intervju med anledning av Migrationsverkets prognos: Vi kommer inte att försätta Sverige i den situation som vi befann oss i under hösten. Om siffrorna ökar igen och situationen inte är hanterlig för oss, då behöver vi vidta ytterligare åtgärder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förhindra att Sverige, om antalet asylsökande ökar, hamnar i en situation som är ohanterlig?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:756 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01142/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:756 av Boriana Åberg (M) Åtgärder vid ett ökat antal asylsökande

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att Sverige hamnar i en situation som är ohanterlig om antalet asylsökande ökar.

Regeringen har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att minska antalet asylsökande i Sverige. Bland annat har regeringen förlängt den tillfälliga gränskontrollen vid inre gräns och infört identitetskontroll för passagerare på bussar, tåg och färjor från Danmark till Sverige fram till den 4 juli 2016. Identitetskontrollerna kan förlängas sex månader i taget under tre år från lagens ikraftträdande.

Regeringen har därutöver aviserat att asylreglerna ska anpassas till en miniminivå i förhållande till EU-lagstiftningen. Förslag till lagstiftning har nyligen gått ut på remiss. Inom EU kommer regeringen också att fortsätta verka för att fler av medlemsstaterna tar ansvar för den rådande flyktingsituationen så att en jämnare fördelning av asylsökande uppnås. En förutsättning för en hållbar gemensam asylpolitik är en fungerande yttre gräns där kontroll och registrering verkligen sker vid inresa.

Slutligen är det av största vikt att vi kommer fram till lösningar när det gäller orsakerna till att människor tvingas lämna hus och hem.

Från EU:s sida måste vi därför öka ansträngningarna i arbetet mot de bakomliggande orsakerna till flyktingströmmar och ofrivillig migration. Detta sker bland annat genom stödjandet av de internationella institutioner som är ansvariga för utvecklings-, flykting- och migrationsfrågorna.

De senaste veckorna har vi sett en kontinuerlig minskning av antalet asylsökande i Sverige. Om de vidtagna åtgärderna inte räcker är regeringen beredd att göra mer för att vi ska ha ett hållbart asylmottagande i Sverige. Jag följer dock utvecklingen mycket noga.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.