Till innehåll på sidan

Åtgärder under pausen i miljöprövningarna för vattenkraft

Skriftlig fråga 2022/23:620 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringen har beslutat om en paus i miljöprövningarna för vattenkraft för att göra en översyn. Många utomstående undrar dock vad det är regeringen avser att göra under den pågående korta pausen. Ett myndighetsuppdrag kring elförsörjning har skickats till Svenska kraftnät. I övrigt har mycket få saker kommunicerats från regeringen.

Tiden börjar bli knapp om förordningsförändringar eller lagändringar ska hinna beredas och beslutas av regeringen och riksdag. Osäkerheten i branschen är stor och klarhet vore välkommet.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför:

 

Vilka övriga åtgärder, utöver uppdraget till Svenska kraftnät, har statsrådet och regeringen vidtagit eller planerar att vidta under pausen av vattenkraftens miljöprövning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:620 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:620 av Rickard Nordin (C)
Åtgärder under pausen i miljöprövningarna för vattenkraft

Rickard Nordin har frågat mig vilka övriga åtgärder, utöver uppdraget till Svenska kraftnät, som jag och regeringen vidtagit eller planerar att vidta under pausen av vattenkraftens miljöprövning.

En viktig åtgärd, som Rickard Nordin nämner, är uppdraget till Affärsverket svenska kraftnät att tillsammans med Statens energimyndighet och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga vilka konsekvenser prövningen för moderna miljövillkor kan få för elsystemet och för en trygg elförsörjning. I detta ingår att identifiera och beskriva vilken negativ påverkan på vattenkraftens förmågor som är acceptabel ur ett elsystemsperspektiv för att upprätthålla en trygg elförsörjning, samt att se över det nationella riktvärdet på 1,5 terawattimmar och föreslå hur ett riktvärde eller kompletterande värden kan utgå från för elsystemet nödvändiga förmågor. Sedan tidigare har vidare Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag om översyn av förutsättningar för normsättning av ytvatten i syfte att klargöra om myndighetens föreskrifter och vägledningar om miljökvalitetsnormer är ändamålsenligt utformade, bland annat med avseende på Sveriges ökade behov av elproduktion. Utkomsten av båda dessa uppdrag blir viktiga underlag för regeringens fortsatta överväganden vad gäller behov av att genomföra ändringar av systemet.

Parallellt med myndigheternas uppdrag pågår det även ett analysarbete inom Regeringskansliet för att se över behovet av andra förändringar. Underlaget för analysarbetet består bland annat av den redovisning av uppdraget att följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor som Havs- och vattenmyndigheten redovisade den 1 februari. Vidare har flera möten hållits eller planeras att hållas med både myndigheter och olika företrädare för vattenkraftsbranschen i syfte att lyssna in hittills vunna erfarenheter från omprövningsprocessen och synpunkter på behovet av åtgärder. Det är dock för tidigt att säga vilka förändringar som kan bli aktuella.

Stockholm den 10 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.