Till innehåll på sidan

Åtgärder när det gäller infrastrukturen i Fyrbodalsområdet

Skriftlig fråga 2015/16:710 av Roland Utbult (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Fyrbodalsområdet är ett annat namn på stora delar av Bohuslän och Dalsland och består av 14 kommuner. Göteborg växer och orterna runt omkring blir mer och mer beroende av fungerande arbetskraftspendling, godsflöde och snabbare transporter. För att gynna arbetsmarknaden, miljön och godstransporter i norra Bohuslän och även andra delar av Fyrbodal krävs en stärkt och förbättrad infrastruktur. Detta gäller särskilt för järnvägsförbindelserna. För att människor som bor i Fyrbodal ska kunna dra nytta av närheten till Göteborg med dess arbetsmarknad, kulturliv med mera är en viktig prioritering att dubbelspår läggs mellan Uddevalla och Göteborg.

Men även andra områden i regionen bör prioriteras. Förutom dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg finns ett stort behov av utbyggnad av Bohusbanan norrut liksom en upprustning av Dal-Västra Värmlands Järnväg och Lysekilsbanan, för att nämna några. Dessutom krävs ett snabbtågsbygge mellan Oslo–Göteborg–Malmö.

Med anledning av det ovan sagda vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Fyrbodalsområdets infrastruktur förbättras med avseende på näringsliv, pendling och besöksnäring?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:710 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00789/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:710 av Roland Utbult (KD) Åtgärder när det gäller infrastrukturen i Fyrbodalsområdet

Roland Utbult har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Fyrbodalsområdets infrastruktur förbättras med avseende på näringsliv, pendling och besöksnäring.

Regeringens arbete med planering av infrastruktur vägleds bl.a. av målet att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Samtidigt ska Sverige vara en global förebild i klimatomställningen. Viktiga frågor som regeringen prioriterar är därför bättre fungerande, hållbara och samhällsekonomiskt effektiva gods- och persontransporter i hela landet samt minskad miljö- och klimatpåverkan.

Den 21 maj 2015 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018−2029. Regeringens syfte med uppdraget är att hämta in underlag för en proposition med förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden. Trafikverket redovisade uppdraget den 30 november 2015 och rapporten är nu ute på remiss till den 29 februari 2016. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018. Frågor om eventuella åtgärder tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Det är således för tidigt att uttala sig om ekonomiska ramar och innehållet i en ny nationell plan och vilka framtida åtgärder som kan bli aktuella i Fyrbodalsområdet.

Stockholm den 10 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.