Åtgärder mot Irak

Skriftlig fråga 2022/23:897 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-06
Överlämnad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-22
Sista svarsdatum
2023-08-22
Besvarad
2023-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Sveriges ambassad i Iraks huvudstad Bagdad stormades av ett hundratal demonstranter, och komplexet sattes dessutom i brand. Stormningen skedde efter att den oerhört inflytelserika shiapredikanten, milisledaren och politikern Muqtada al-Sadr hade uppmanat sina anhängare att protestera mot en tilltänkt koranbränning i Sverige. Således står det klart att värdlandet brustit i sitt åtagande att skydda en utländsk diplomatisk beskickning.

Efter att detta skedde var det minsta vi kunde förvänta oss en ursäkt från den irakiska regeringen samt ett löfte om att de gör sitt yttersta för att skydda vår ambassad. Så var inte fallet. I stället kom den närmast chockerande uppgiften att Irak kallar hem sin ambassadör från Sverige och samtidigt kastar ut den svenske ambassadören. Därtill har den irakiske premiärministern Mohammed Shia al-Sudani hotat att bryta samtliga diplomatiska relationer med Sverige om inte den svenska regeringen inskränker friheter i vårt land.

Det är naturligtvis viktigt med diplomatiska relationer också med regimer som tror sig kunna påverka vår yttrandefrihet. Vi har en stor irakisk diaspora i Sverige, samtidigt som värdet av svensk export till Irak uppgick till 2,7 miljarder svenska kronor under perioden 2016–2020, en siffra som dock lär minska framöver. Därtill finns det goda skäl att säkerställa en närvaro för att medverka till att de extremistiska grupper som härjar i landet, men också de politiska strömningar som gärna allierar sig med exempelvis Iran, inte blir alltför inflytelserika.

I slutändan är det dock främst Irak som har att förlora på försämrade relationer. För perioden 2022–2026 är 1,245 miljarder svenska kronor avsatt för u-hjälp till Irak, och den stora irakiska diasporan skickar därtill stora summor pengar hem till släkt och vänner. Dessutom har vi sedan många år bidragit militärt för att stödja den irakiska försvarsmakten med utbildningsinsatser genom Operation Inherent Resolve (sedan sommaren 2020 har det svenska bidraget främst nått stabs- och rådgivningsbefattningar).

Med facit i hand bör således den irakiska regeringen vara ytterst försiktig med hur de agerar, men de tycks förvånansvärt nog i stället vara tämligen självsäkra. Det är positivt att utrikesminister Tobias Billström så snabbt valde att kalla upp den irakiska ambassadören till UD, men undertecknad är nog inte ensam om att tycka att det krävs mer för att markera mot regimens agerande.

Mot bakgrund av att det nu gått en tid önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser ministern att vidta mot den irakiska regeringen mot bakgrund av ovan nämnda händelser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:897 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11032 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till r iksd agen

Svar på fråga 2022/23:897 av Markus Wiechel (SD)

Åtgärder mot Irak

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser vidta några ytterligare åtgärder mot den irakiska regeringen mot bakgrund av stormningen av Sveriges ambassad i Bagdad.

På natten den 20 juli 2023 tog en grupp demonstranter sig förbi de irakiska säkerhetsstyrkor som ansvarade för säkerheten vid vår ambassad i Bagdad. Ambassadkansliet intogs, vandaliserades och sattes i brand. Lyckligtvis hann personalen sätta sig i säkerhet och alla är välbehållna. Redan den 29 juni 2023 hade ett intrång skett på ambassadområdet.

Stormningen av den svenska ambassaden i Bagdad var oacceptabel och regeringen fördömer å det starkaste händelsen. Irakiska myndigheter har en otvetydig skyldighet att skydda diplomatiska beskickningar och diplomatisk personal enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Det är uppenbart att de irakiska myndigheterna allvarligt brustit i detta ansvar.

Några timmar efter stormningen genomförde jag ett längre samtal med Iraks utrikesminister och framförde min bestörtning. Jag påtalade att den stormning som skett, liksom den tidigare händelsen i juni, var helt oacceptabel och underströk irakiska myndigheters ansvar enligt Wienkonventionen. Samma dag kallades också Iraks chargé d’affaires i Stockholm till Utrikesdepartementet. Kabinettssekreteraren framförde då samma budskap till honom.

Regeringen har under de senaste veckorna vidtagit ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten vid Sveriges beskickningar.

Efter det inträffade har jag haft många samtal med ett stort antal kollegor i andra länder. Jag har påtalat vikten av att Wienkonventionen efterlevs och att vi alla har ett gemensamt intresse av detta. Jag har också talat med flera av ambassadörerna vid de utländska beskickningarna här i Stockholm och framfört samma budskap till dem.

Ambassaden i Bagdads verksamhet bedrivs tills vidare från Stockholm och utsänd personal har tillfälligt omlokaliserats. Deras säkerhet är vår högsta prioritet. Från Utrikesdepartementet fortsätter vi dialogen med irakiska myndigheter. Diplomatiska förbindelser, dialog och samarbete behövs fortsatt mellan våra länder. I dessa kommer regeringen och jag att värna Sveriges intressen.

Stockholm den 22 augusti 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.