Åtgärder mot EU:s felaktiga utbetalningar

Skriftlig fråga 2015/16:646 av Hans Rothenberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under flera år har EU:s revisorer riktat kritik mot kommissionen för att EU:s budget gått med underskott. Sverige har de senaste åren ej heller velat bevilja ansvarsfrihet.

 

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern hur ministern och regeringen avser att agera gentemot EU-kommissionen för att EU ska minska sina felaktiga utbetalningar och öka säkerheten i transfereringar.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:646 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00185/BAEU

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:646 av Hans Rothenberg (M) Åtgärder mot EU:s felaktiga utbetalningar

Hans Rothenberg har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera gentemot EU-kommissionen för att EU ska minska sina felaktiga utbetalningar och öka säkerheten i transfereringar.

Den europeiska revisionsrätten presenterar varje år rapporter med resultatet av sina årliga revisioner av EU:s ekonomiska förvaltning under det föregående budgetåret. I dessa rapporter lämnar revisionsrätten en förklaring om hur EU:s medel har använts. Huvudsyftet är att hjälpa Europaparlamentet och rådet att granska EU:s ekonomiska förvaltning som en del av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU-budgeten.

För 21 år i rad har revisionsrätten lämnat en revisionsförklaring med avvikande mening vad gäller betalningarna som gjorts från EU:s budget. Detta då den uppskattade felnivån för betalningarna har överstigit väsentlighetsgränsen på två procent. I den senaste årsrapporten, som avser 2014 års budget, uppgick den uppskattade felprocenten till 4,4 procent.

Regeringen fäster stor vikt vid att de medel som hanteras av kommissionen förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt. Regeringen anser att felen vid utbetalningarna från EU:s budget har varit för höga, vilket också har påpekats i sammanband med att beslut om beviljande av kommissionens ansvarsfrihet har tagits. Sverige har de senaste fyra åren röstat nej till att kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet.

Sverige har även i samband med att beslut om ansvarfrihet fattats lämnat in ett uttalande där kommissionen uppmanas vidta åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna. I det senaste uttalandet uppmandes kommissionen bland annat att förenkla regelverk, bistå medlemsstater att implementera regler korrekt och att vidta korrigeringar för att återkräva felaktigt utbetalda belopp.

Förfarandet för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för 2014 pågår för närvarande. Rådet kommer att fatta beslut om rekommendation till Europaparlamentet vid Ekofinrådet den 12 februari i år. Inför detta kommer regeringen att samråda med EU-nämnden i sedvanlig ordning om Sveriges ställningstagande.

Stockholm den 27 januari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.