Till innehåll på sidan

Åtgärder för att underlätta resandet över Öresundsbron

Skriftlig fråga 2015/16:1197 av Mats Persson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-05-11
Överlämnad
2016-05-12
Anmäld
2016-05-13
Sista svarsdatum
2016-05-18
Svarsdatum
2016-05-24
Besvarad
2016-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 4 januari infördes id-kontroller på Kastrup. Det var en nödvändig åtgärd i ett extraordinärt läge med stora flyktingströmmar. Samtidigt innebär id-kontrollen på Kastrup tillsammans med gränskontrollen i Hyllie att restider blir betydligt längre. Det får i sin tur negativa effekter på den ekonomiska integrationen mellan Sverige och Danmark.

Det har därför under en längre tid pågått en diskussion om att utforma gränskontrollerna på ett annat sätt. I såväl en interpellationsdebatt i början av mars och som svar på en skriftlig fråga i april framförde statsrådet att regeringen arbetar med frågan. Men fyra månader efter det att id-kontrollerna infördes har fortfarande ingenting hänt. Det är mycket anmärkningsvärt. Det riskerar att få långsiktiga konsevenser på arbetspendlingen och den ekonomiska integrationen i Öresundsregionen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta resandet över bron, och när kan vi i så fall förvänta oss att se resultatet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1197 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03450/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1197 av Mats Persson (L) Åtgärder för att underlätta resandet över Öresundsbron

Mats Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att underlätta resandet över Öresundsbron, och när kan vi i så fall förvänta oss att se resultatet. Frågan är densamma som Mats Persson ställde i en interpellation som besvarades den 1 mars 2016 och som dessutom upprepades i en ny fråga som besvarades den 12 april 2016.

Så som meddelades i interpellationssvaret och svaret på den skriftliga frågan sker det ett intensivt arbete inom regeringen med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet, samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas mot bakgrund av de mycket speciella omständigheter som ligger bakom såväl införandet av tillfällig gränskontroll vid inre gräns som id-kontroller.

Den 14 april 2016 beslutade regeringen om en ändring i förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet med innebörden att Polismyndigheten ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att kravet på giltig id-handling med fotografi inte gäller för vissa specificerade grupper av personer under 18 år som reser i sällskap med en person som är 18 år eller äldre som ska ha uppsikt över gruppen och som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi. Ändringen i förordningen syftar till att underlätta för grupper av skolungdomar och idrottsföreningar vid resa från Danmark till Sverige. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 2 maj 2016.

Inrikesministern har vid sitt besök i Danmark den 11 april 2016 tagit upp frågan om ett dansk-svenskt avtal som skulle kunna innebära att den svenska gränskontrollen genomförs redan i Danmark, vilket skulle underlätta för resenärer i regionen. Det sker nu en fortsatt dialog i denna fråga. Jag vill dock vara tydlig med att detta är en juridiskt sett mycket komplicerad lösning som kräver lagstiftning samt förutsätter att Danmark tillåter att svenska tjänstemän agerar där. Det går därför inte att säga om eller när gränskontrollerna skulle kunna förändras på det aktuella sättet. Ambitionen från min sida är dock att fortsätta driva frågan i mina kontakter med danska företrädare.

Stockholm den 24 maj 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.