Till innehåll på sidan

Åtgärder för att förbereda Sverige på extremväder

Skriftlig fråga 2022/23:781 av Jytte Guteland (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-13
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Fjolårets sommar var den varmaste som någonsin uppmätts i Europa. Forskare varnar nu för att vi är på väg mot ännu en stekhet sommar, och runt om i Europa pågår förberedelser inför en förändrad framtid. Flera kommuner i Sverige förbereder sig också för att klara häftiga skyfall och översvämningar. 

Forskare har nyligen slagit fast att Europa i dag löper tio gånger högre risk att drabbas av extrema värmeböljor än andra världsdelar på grund av den globala uppvärmningen. Frankrikes vattentillgång kommer att ha minskat med upp till 40 procent till 2050. I Spanien oroar sig bönder för att det inte kommer att bli något vatten alls i sommar igen. I Sverige upplever vi just nu såväl översvämningar som torka och bränder i flera län. Översvämningen i Torne älv var exempelvis den värsta på 50 år. 

Extremvädret är dessutom ekonomiskt dyrt för samhället. Siffror från den europeiska miljöbyrån visar att EU har förlorat 145 miljarder euro till följd av klimatrelaterat extremväder mellan 2010 och 2020, enligt Eurostat. Samtidigt varnar försäkringsbranschen att stigande havsnivåer och mer extremnivåer kan göra att det kommer att finnas platser i Sverige där det inte kommer att gå att försäkra sina hem. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vad avser statsrådet att göra för att Sverige ska stå bättre rustat att klara extremvädret, i sommar och kommande år?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:781 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fö2023/ 01174 Försvarsdepartementet Minister för civilt försvar Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:781 av Jytte Guteland (S)
Åtgärder för att förbereda Sverige på extremväder

Jytte Guteland har frågat klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) vad hon avser att göra för att Sverige ska stå bättre rustat att klara extremvädret, i sommar och kommande år.

Frågan har överlämnats till mig.

Risken för värmeböljor med vattenbrist och torka som konsekvens har återkommande uppmärksammats de senaste åren. Ansvaret för dessa frågor är fördelat på flera statsråd. Som minister för civilt försvar ansvarar jag för frågor som rör den omedelbara hanteringen av konsekvenserna av en extremsommar, i form av omfattande skogsbränder.

Det är kommunerna som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst inom sina områden. Det innebär att det är kommunernas ansvar att planera och organisera räddningstjänst så att räddningsinsatser kan genomföras på ett effektivt sätt inom godtagbar tid. Dock kan det vid mycket omfattande räddningsinsatser finnas tillfällen då kommunernas egna resurser inte räcker till.

Sedan 2018 har kommunerna vidtagit flera åtgärder, exempelvis har samverkan mellan kommuner ökat och den övergripande ledningen har förbättrats. Åtgärderna är bl.a. en följd av lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2021 (prop. 2019/20:176) och som syftade till att skapa en effektivare kommunal räddningstjänst.

Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sedan 2018 tillförts medel, vilket har förbättrat den nationella beredskapen att hantera omfattande räddningsinsatser. Genom tillskotten har MSB på olika sätt kunnat stödja kommunerna, bl.a. genom att bistå med förstärkningsresurser för skogsbrandsläckning i form av helikoptrar och skopande flygplan samt diverse materiel. MSB ansvarar även för förstärkningsresurser bestående av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner som kan användas om en kommun eller en regions egna resurser blir uttömda vid en översvämning

MSB genomför veckovisa samverkanskonferenser på nationell nivå med beredskapsmyndigheter och länsstyrelser för att samordna åtgärder och lägesbilder för samhällsstörningar och kriser. Även Regeringskansliet får ta del av dessa lägesbilder.

Den torra sommaren 2018 brann mer skog än någonsin under modern tid. I dag är den statliga beredskapen med förstärkningsresurser väsentligt mycket bättre än den var 2018. Regeringen gör bedömningen att MSB, genom förstärkta beredskapsresurser och i kombination med möjligheten att söka ytterligare stöd från EU, har förutsättningar att hantera omfattande skogsbränder. Regeringen kommer att följa utvecklingen under hela sommaren.

Stockholm den 21 juni 2023

Carl-Oskar Bohlin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.