Återvändande IS-kvinnor

Skriftlig fråga 2020/21:499 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-11-13
Överlämnad
2020-11-16
Anmäld
2020-11-17
Svarsdatum
2020-12-02
Sista svarsdatum
2020-12-02
Besvarad
2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För ett par veckor sedan kunde vi höra om fyra IS-kvinnor som efter att ha smitit från kurdiska fångläger kunde återvända till Sverige med öppna armar. Dessa kvinnor är inte ensamma om erfarenheten att kunna varandra fritt på de svenska gatorna efter att ha varit anslutna till vår tids värsta terrororganisation. Det är sedan tidigare vida känt att det i samhället finns omkring 150 IS-återvändare, som än i dag sluppit repressalier för sin tid i terrorsekten.

Om dessa haft ett annat medborgarskap hade de med stor sannolikhet i stället blivit straffade, i flera fall med långa fängelsestraff och i vissa fall kanske även med döden. Anledningen är att de varit en obeskrivligt viktig del av terrorstatens maskineri som till stor del förlitat sig på de djupt dedikerade anhängare som anslutit från andra länder. Att straffa vissa kan vara svårt då det råder brist på konkret bevisbörda, men bara vetskapen om att de anslutit sig till just denna gruppering borde duga, även med Sveriges otillräckliga terrorlagar.

I Tyskland åtalas för närvarande en kvinna som återvänt från IS för en rad olika brott, trots svårigheter att klart bevisa allt. Under tiden hon bodde i Syrien besökte kvinnan ofta en lika radikaliserad vän som ägde en yazidisk slav, som också tvingades städa hennes hus. Vidare har hon tillsammans med sin sedermera avlidne tyska jihadistman bott i minst fem olika boenden som med våld beslagtagits från sina rättmässiga ägare (som antingen dödats eller kastats ut). Andra anklagelser som riktas mot henne inkluderar medlemskap i utländsk terroristgrupp, brott mot vapenlagar och att ha äventyrat sin dotters liv genom att ta henne till en krigszon.

Den tyska kvinnan och hennes familj fångades, i likhet med de fyra kvinnor som återvänt till Sverige, av kurdiska styrkor i samband med Islamiska statens slutstrid i Syrien. Till följd av bristande dokumentation, samt ett frekvent användande av heltäckande klädsel, är det inte konstigt att det är svårt att finna tydliga bevis, trots vetskapen om att just de utländska IS-medlemmarna, inklusive kvinnorna, ofta är de mest brutala och varit fullt medvetna om vad som föregått i terrorsekten.

Tyskland har åtalat en lång rad IS-återvändare för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Tack vare principen om allmän jurisdiktion har det blivit möjligt för dem att åtala dessa för brott som begåtts i ett främmande land någon annanstans och utan samma höga bevisbörda som kanske hade använts om brotten begåtts i Tyskland.

Exempelvis anklagades en tysk IS-kvinna för krigsförbrytelser i en domstol förra året efter att ha låtit en yazidisk flicka dö av uttorkning 2015. För en månad sedan dömdes även en tysk-tunisisk IS-kvinna till tre och ett halvt års fängelse för sitt IS-medlemskap samt sin roll i att förslava en 13-årig yazidisk flicka.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan vi förvänta oss att ministern verkar för en utökad satsning för att öka möjligheten att åtala eller utvisa IS-kvinnor?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:499 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:499 av Markus Wiechel (SD) Återvändande IS-kvinnor

Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om man kan förvänta sig att han verkar för en utökad satsning för att öka möjligheten att åtala eller utvisa IS-kvinnor. Frågan har överlämnats till mig.

Som jag har meddelat i tidigare frågesvar (2019/20:1832) är ansvarsutkrävande och lagföring av individer som har begått brott i Syrien och Irak en prioriterad fråga för regeringen. Personer som har medverkat till allvarliga brott ska ställas till svars och dömas för sina handlingar. Lagföringen bör i första hand ske där brotten har begåtts eftersom det är där förövare, brottsoffer och vittnen finns.

Varje person som återvänder till Sverige från ett konfliktområde, och som Säkerhetspolisen har kännedom om, bedöms individuellt av myndigheten. Om det finns en misstanke om brott inleds en förundersökning av antingen Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten, beroende på brottsrubricering. Båda myndigheterna har en väl utvecklad utredningsförmåga i de nu aktuella ärendetyperna. Svensk domstol har också en vidsträckt behörighet att döma över såväl terrorismrelaterade brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, även om brottet har begåtts utomlands. Detta oavsett var brotten har begåtts och vem som har begått dem. Eftersom flera av brotten inte heller preskriberas är det vidare möjligt att utreda och lagföra dem även sedan en lång tid förflutit.

Sverige kan under vissa förutsättningar utlämna brottsmisstänkta personer till en annan stat för lagföring. Det förutsätter att den staten ansöker om att personen ska utlämnas från Sverige.

Vad gäller frågan om utvisning är det naturligtvis avgörande om individen är svensk medborgare eller inte. Svenska medborgare kan inte utvisas och det gäller även vid dubbla medborgarskap. Utländska medborgare kan däremot under vissa förutsättningar utvisas på grund av brott de har begått. Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma skärpta regler för utvisning på grund av brott.

Regeringen anser att det är angeläget att kriminalisera varje form av deltagande i en terroristorganisation. Regeringen har gett en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda om det bör införas utökade möjligheter att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten i förhållande till sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2021.

Regeringskansliet bereder nu också ett förslag till en ny lag som ska ersätta lagen om särskild utlänningskontroll. I den utredning som ligger till grund för arbetet föreslås bland annat att en utlänning ska kunna utvisas om han eller hon kan antas komma att göra sig skyldig till en gärning som är belagd med straff enligt den nya terroristbrottslag som en annan utredning föreslagit. Kravet för att utvisa någon på denna grund är lägre än enligt den nuvarande lagen.

Stockholm den 2 december 2020

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.