Assisterad befruktning

Skriftlig fråga 2015/16:1110 av Karin Rågsjö (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Lagen om assisterad befruktning trädde i kraft den 1 april. Det var en välkommen lagändring som många väntat på, och intresset förväntas bli stort. Nu har det dock visat sig att landstingen hanterar detta olika. På vissa ställen kan man inte ens ställa sig i kö, vilket med rätta har mött hård kritik. Det var ingen överraskning att lagförslaget skulle gå igenom, och det är orimligt att flera landsting menar att de inte vet hur de ska hantera den nya lagstiftningen. Hur landstingen valt att gå vidare är mycket olika. I Örebro drar verksamheten till exempel igång i dagarna, medan man i Stockholms läns landsting väntar på riktlinjer från Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdslagen stipulerar att vi ska ha en jämlik vård, och det är en ambition som regeringen säger sig dela. Då ska det inte vara så att i ett landsting kan du få insemination men i ett annat får du det inte.

SKL hänvisade till att ingen medelstilldelning hade utvecklats. I nuläget har Socialstyrelsen har inte tagit fram riktlinjer.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra att den nya lagstiftningen renderar i en jämlik tillgång till den vård, här assisterad befruktning, som nu erbjuds?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1110 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02796/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1110 av Karin Rågsjö (V) Assisterad befruktning

Karin Rågsjö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra att den nya lagstiftningen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor renderar i en jämlik tillgång till den vård som nu erbjuds.

Sedan den 1 april i år är det tillåtet att i svensk hälso- och sjukvård erbjuda ensamstående kvinnor assisterad befruktning på samma sätt som för gifta par, registrerade partner och sambor. Samma datum trädde också Socialstyrelsens ändrade föreskrifter i kraft. De legala möjligheterna för landstingen att erbjuda sådan behandling är därmed på plats.

Därutöver har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett kunskaps-stöd som ger vägledning till hälso- och sjukvården vid assisterad befruktning med donerade könsceller. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december i år.

Jag vill också påminna om de generella initiativ som regeringen, i budgetöverenskommelserna med Vänsterpartiet, har tagit för att bidra till bättre långsiktiga planeringsförutsättningar för landstingen. Under 2016 har 1 miljard kronor avsatts för att möjliggöra särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården. För att stärka hälso- och sjukvården i bred bemärkelse framöver har regeringen föreslagit att landstingen tillförs ett tillskott om 500 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. Regeringen har också meddelat att den i höst kommer att föreslå att 10 miljarder kronor per år tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt.

Stockholm den 27 april 2016

Gabriel Wikström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.