Arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2022/23:599 av Ciczie Weidby (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-24
Överlämnad
2023-04-25
Anmäld
2023-04-26
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Enligt ny statistik från SKR är närmare en femtedel av personalen inom äldreomsorgen timanställd. Andelen timanställda har visserligen minskat något de senaste åren, men utvecklingen går långsamt och i många kommuner går utvecklingen åt fel håll. I flera kommuner har andelen timanställda inom äldreomsorgen ökat (Arbetet den 4 april 2023).

Att vara timanställd innebär en mycket stor otrygghet. Arbetstagaren vet sällan hur mycket hen kommer att få jobba och tvingas ofta ta påhugg på olika arbetsplatser för att få ekonomin att gå ihop. Timanställningarna påverkar även vårdkvaliteten negativt. Kontinuiteten undermineras och det blir fler inblandade i omsorgen om varje äldre. Osäkra arbetsvillkor gör det också svårare att rekrytera ny personal och att få befintlig personal att stanna.

Covidpandemin satte anställningsförhållandena inom äldreomsorgen i blixtbelysning. Coronakommissionen, som granskade den svenska hanteringen av pandemin, riktade i december 2020 skarp kritik mot äldreomsorgens arbetsvillkor. Enligt Coronakommissionen måste arbetsgivarna i äldreomsorgen förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minska andelen personal med timanställning (SOU 2020:80, s. 250).

Trots Coronakommissionens skarpa kritik och tydliga förslag på åtgärder är fortfarande omkring 20 procent av personalen inom äldreomsorgen timanställd. För att förbättra arbetsförhållandena inom äldreomsorgen krävs i många fall statliga medel. Vänsterpartiet kan konstatera att regeringen inte skjuter till några resurser till kommunerna i vårbudgeten. Vi kan även konstatera att regeringen inte avser att förlänga Äldreomsorgslyftet efter utgången av 2023. Därmed försvåras möjligheten för kommunerna att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen.

I egenskap av biträdande arbetsmarknadsminister har statsrådet ansvar för frågor som rör arbetsmiljö, arbetstid och arbetsrätt och därmed arbetsvillkoren på svensk arbetsmarknad, däribland äldreomsorgen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen i linje med Coronakommissionens förslag?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:599 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)

S2023/01506 Socialdepartementet Äldre- och socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:599 av Ciczie Weidby (V)
Arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Ciczie Weidby har frågat jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern vilka åtgärder som statsrådet avser att vidta för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen i linje med Coronakommissionens förslag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs och en väl fungerande personal- och kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utvecklingen i äldreomsorgen. Regeringen arbetar aktivt med att säkra kompetensen och stärka resurserna till äldreomsorgen. Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket också innebär att kompetensen för yrkesgruppen säkerställs och kommer att bidra till en god vård och omsorg för äldre. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda karriärvägar och hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv, men reformen kan även bidra till att yrkets status höjs.

I egenskap av huvudman ansvarar varje kommun för äldreomsorgen och frågor om arbetsvillkor är ett arbetsgivaransvar. Regeringen ser dock ett behov av att stödja kommunerna i arbetet med att möta utmaningar i äldreomsorgen. Genom riksdagens beslut om regeringens budgetproposition för 2023 anslås fyra miljarder kronor i statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, samt ytterligare drygt två miljarder kronor till att minska antalet timanställningar och en satsning på utökning av bemanning och kompetens av såväl sjuksköterskor som läkare inom äldreomsorgen. Resurser tillförs även kommunsektorn genom det generella statsbidraget för 2023. Det s.k. Äldreomsorgslyftet fortsätter under 2023. Arbetet med budgetpropositionen för 2024 pågår inom Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma i sedvanlig ordning med sina förslag och prioriteringar inom såväl det viktiga välfärdsområdet som övriga områden.

Stockholm den 3 maj 2023

Anna Tenje

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.