Arbetsrelaterade dödsfall

Skriftlig fråga 2022/23:502 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-29
Överlämnad
2023-03-30
Anmäld
2023-03-31
Svarsdatum
2023-04-05
Sista svarsdatum
2023-04-05
Besvarad
2023-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetsrelaterade sjukdomar orsakar årligen omkring 3 000 personers för tidiga död. Detta framkommer i en kunskapssammanställning som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket (Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige – en uppdatering av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar 2019:3/4). En rad riskfaktorer såsom hög arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, skiftarbete, motoravgaser, buller, ihållande fysiskt tungt arbete, damm, asbest, kvarts och passiv rökning ligger bakom det höga antalet arbetsrelaterade dödsfall.

Nya studier tyder även på att det finns samband mellan arbetsbelastning, jobbstress i form av höga krav och liten egenkontroll i arbetet och ökad risk för självmord. Det finns även ett samband mellan kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och självmord.

I den gällande arbetsmiljöstrategi som togs fram under den socialdemokratiska regeringen finns en utökad nollvision mot dödsolyckor som slår fast målsättningen att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Arbetsmiljöverkets nya kunskapssammanställning är ett viktigt underlag för att kunna identifiera åtgärder som gör att nollvisionen kan uppfyllas. 

Anställda på små företag är extra utsatta både när det gäller olyckor och arbetssjukdomar. Bengt Järvholm, som gjort kunskapssammanställningen, påpekar att arbetsmiljörisker som försvunnit från stora, välfungerande företag lever kvar på små företag. Det kan till exempel handla om att de anställda utsätts för skadliga kemikalier.

Det är orimligt att löntagare på mindre företag ska behöva löpa större risk att drabbas av både olycksfall och sjukdom på jobbet. Att man har kunnat få bort arbetsmiljörisker på större företag visar att det är möjligt. De som jobbar på små och stora företag har samma rätt till en bra arbetsmiljö, men det finns samtidigt uppenbara skillnader i hur framgångsrik man är i arbetet med att förebygga olycksfall och ohälsa. Tillgång till resurser och kunskap för att bedriva ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete kan antas vara större på ett stort företag än på ett mindre.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet på mindre företag och med det minska antalet arbetsorsakade dödsfall, i och så fall vilka åtgärder?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:502 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:502 av Johanna Haraldsson (S)
Arbetsrelaterade dödsfall

Johanna Haraldsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet på mindre företag och med det minska antalet arbetsorsakade dödsfall, och i så fall vilka åtgärder.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har forskare uppdaterat tidigare beräkningar av hur många liv som förkortas av vissa riskfaktorer i arbetsmiljön i rapporten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, en uppdatering av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar 2019:3/4.

Enligt rapporten bör bland annat insatser riktas mot små- och medelstora företag där sådan exponering förekommer för att påverka den arbetsrelaterade dödligheten på grund av dödsolyckor eller exponering för kemiska ämnen.

Arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 (skr. 2020/21:92) innehåller en utvidgad nollvision om att ingen ska behöva dö på sitt arbete men ingen ska heller behöva dö till följd av sitt arbete. Med kunskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan de allra flesta av dödsolyckorna och arbetsrelaterade dödsfallen förebyggas.

Arbetsmiljöverket jobbar utifrån denna nollvision. Verksamheten har som målsättning att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Utifrån rapporten arbetar Arbetsmiljöverket med att utvärdera de åtgärder som redan görs för att bidra till bättre och säkrare arbetsmiljöer för småföretag.

Jag förutsätter att Arbetsmiljöverket har en ändamålsenlig process för att omhänderta slutsatserna från rapporten. Nollvisionen är en viktig fråga för regeringen och jag kommer att följa myndighetens fortsatta arbete med detta.

Stockholm den 5 april 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.