Till innehåll på sidan

Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig fråga 2011/12:415 av Hagberg, Christin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-02-23
Anmäld
2012-02-23
Besvarad
2012-02-29
Svar anmält
2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 februari

Fråga

2011/12:415 Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder

av Christin Hagberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det har rapporterats från Arbetsmiljöverket att antalet arbetsplatsolyckor har ökat bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder. Skälet till detta är att många arbetsgivare inte har kunskap om den arbetsmiljölagstiftning som finns. Därför kan man inte eller har inte möjlighet att ge den introduktion som krävs för att den anställde ska kunna utföra sin tilldelade syssla.

Många har inte heller den skyddsutrustning som krävs för att genomföra vissa moment som kan finnas på arbetsplatsen.

Arbetsförmedlingen (AF) har också ett ansvar att se till att de arbetsplatser som en arbetssökande blir hänvisad till inte utsätter den enskilde för risken att få fysiska men. AF måste ha ett ansvar att se till att de arbetsgivare som bereder plats för arbetssökande har kunskap om vår arbetsmiljölagstiftning.

Det känns oerhört otillfredsställande att människor som befinner sig i en otrygghet och beroendeställning utsätts för dessa risker.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att minska antalet arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder?

Svar på skriftlig fråga 2011/12:415 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 29 februari

Svar på fråga

2011/12:415 Arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Christin Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet arbetsplatsolyckor bland dem som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder.

Frågan handlar om en utsatt grupp och jag anser att det är mycket viktigt att använda de medel som finns för att de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program inte ska utsättas för risker vid sitt deltagande.

Enligt 7 § i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program finns regler om arbetsmiljöansvaret för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Deltagarna räknas i vissa fall som arbetstagare men i andra fall inte. Är deltagarna arbetstagare är anordnaren av arbetet arbetsgivare och arbetsmiljölagen gäller precis som för andra arbetstagare. Även arbetstidslagen gäller för arbetet.

I de fall deltagarna inte är arbetstagare ska de likställas med arbetstagare vid tillämpning av ett antal angivna paragrafer i arbetsmiljölagen. Vidare ska det som sägs i arbetsmiljölagen om arbetsgivare gälla anordnaren. I sak innebär detta att alla regler i arbetsmiljölagen om arbetsmiljöns beskaffenhet och om arbetsgivarens skyldigheter gäller för det aktuella arbetet. Vad som inte gäller är vissa bestämmelser i lagen om minderåriga samt reglerna om skyddsombud och skyddskommitté.

Det sagda innebär att programdeltagarnas arbete omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsyn och att verkets föreskrifter gäller på vanligt sätt.

Det är viktigt att anordnare som sysselsätter deltagare i arbetsmarknadspolitiska program känner till sina skyldigheter och deltagarnas rättigheter. Alla anordnare som tar emot deltagare i arbetsmarknadspolitiska program får därför skriftlig information från Arbetsförmedlingen om att de har ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. Arbetsförmedlingen har också tagit fram faktablad som ger både de arbetssökande och de aktuella anordnarna mer utförlig information om anordnarens skyldigheter avseende arbetsmiljön.

Vidare görs ett omfattande kontrollarbete inom en rad olika verksamheter i Arbetsförmedlingens regi. Arbetsförmedlingen genomför regelbundet inspektioner och stickprov hos anordnare.

Jag ser mot denna bakgrund inte för närvarande någon anledning att vidta några åtgärder med anledning av frågeställarens fråga.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.