Till innehåll på sidan

Arbetsolyckor kopplade till arbetslivskriminalitet

Skriftlig fråga 2022/23:831 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-01
Överlämnad
2023-07-03
Besvarad
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

I Delegationen mot arbetslivskriminalitets delbetänkande SOU 2023:8 lyfter delegationen problemet med Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsplatsolyckor. I delbetänkandet skriver de följande: Vidare saknar Arbetsmiljöverket statistik över arbetsolyckor uppgifter om olycksorsak eller andra uppgifter som kan indikera misstankar om arbetslivskriminalitet.

De skriver också att med undantag för dödsolyckor så särredovisas inte olyckor kopplade till utländsk arbetskraft; i vissa fall syns det inte alls i den officiella arbetsskadestatistiken. Delegationen lyfter också en skillnad mot Norge där myndigheterna har ett uppföljningssystem för anmälningar där anmälningar eller misstankar som beror på arbetslivskriminalitet särredovisas. Samkörning av statistik är ett viktigt verktyg för att hitta misstankar om fusk i arbetslivet.

Cirka 5–8 procent av arbetsolyckorna bedöms ha en koppling till arbetslivskriminalitet, och kostnaden för dessa beräknas vara 15–22 miljarder kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att förbättra Arbetsmiljöverkets möjligheter att följa upp arbetsolyckor som har en koppling till arbetslivskriminalitet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:831 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:831 av Jim Svensk Larm (S)
Arbetsolyckor kopplade till arbetslivskriminalitet

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att förbättra Arbetsmiljöverkets möjligheter att följa upp arbetsolyckor som har en koppling till arbetslivskriminalitet.

2021 presenterade den dåvarande regeringen, i en skrivelse till riksdagen, en arbetsmiljöstrategi. Det övergripandet målet för strategin är målet för arbetslivspolitiken om goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Vidare ingår regeringens mål om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till utveckling av både individer och verksamheter. Strategin innehåller bland annat följande delmål.

Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.

En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Regeringen arbetar målmedvetet för att nå dessa delmål. Delegationen mot arbetslivskriminalitet gör ett viktigt och värdefullt arbete för att ta fram långsiktigt hållbara åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Deras delbetänkanden bereds just nu inom Regeringskansliet, inklusive de förslag som delegationen har lämnat vad gäller statistik.

Stockholm den 14 juli 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.