Arbetsolyckor i transportbranschen

Skriftlig fråga 2022/23:835 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-02
Överlämnad
2023-07-03
Besvarad
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Under juni månad släppte Arbetsmiljöverket sin rapport över arbetsskador för 2022. Totalt registrerades 140 031 arbetsskador under 2022. Ungefär hälften av dessa, 71 935, var olyckor som inte ledde till någon frånvaro från arbetet.

Att få ned antalet arbetsolyckor är oerhört viktigt såväl för arbetsmiljön på våra arbetsplatser som för de ekonomiska kostnader som olyckorna medför.

En bransch som är extra utpekad i rapporten är transportbranschen. I jämförelse med andra branscher drabbas 16,7 personer per 1 000 sysselsatta för en arbetsolycka med frånvaro. Detta kan jämföras med snittet på 6,9 personer per 1 000 sysselsatta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom transportbranschen och få ned antalet arbetsolyckor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:835 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:835 av Jim Svensk Larm (S)
Arbetsolyckor i transportbranschen

Jim Svensk Larm har frågat jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern om hon avser att vidta några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom transportbranschen och få ned antalet arbetsolyckor.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsgivarna har det viktiga ansvaret för arbetsmiljön och att det arbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen (1977:1160) följs.

Arbetsmiljöverket har under de senaste åren fått utökade resurser för att anställa fler arbetsmiljöinspektörer och öka antalet inspektioner. En förstärkning av Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet bidrar bland annat till uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser för att minska ohälsa och skador. Sedan hösten 2022 arbetar Arbetsmiljöverket särskilt med inspektioner hos arbetsgivare med anställda som lastar, transporterar och lossar gods till byggarbetsplatser. Avsikten är att fram till december 2023 ha utfört 1 100 inspektioner. Syftet med inspektionerna är att bidra till att transporter till, från och inom byggarbetsplatser är säkra.

Skyddsombuden har också en viktig roll i att skapa säkra och trygga arbetsplatser. Samverkan med skyddsombud är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö.

För att förbättra arbetsmiljön vid såväl planerade vägarbeten som vid arbeten med anledning av oförutsedda händelser i vägtrafiken genomför Trafikverket, på regeringens uppdrag, åtgärder enligt en handlingsplan för förbättrad säkerhet vid arbete på väg. Handlingsplanen redovisades för regeringen den 30 december 2022 och innehåller bland annat åtgärder för ökat antal arbetsplatskontroller och förtydligande av det regelverk som Trafikverkets entreprenörer har att förhålla sig till. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara genomförda senast under 2025.

Avslutningsvis vill jag också belysa att transportbranschen har pekats ut som en bransch där arbetslivskriminalitet förekommer särskilt. Det påverkar givetvis arbetsmiljön inom branschen negativt. Arbetsmiljöstrategin En god arbetsmiljö för framtiden som löper till och med 2025 innehåller fyra delmål bl.a. en arbetsmarknad utan brott och fusk. Den 15 maj 2023 bjöd jag in ett antal myndigheter till ett rundabordssamtal om samverkan vid kontroll av yrkestrafik på väg och om arbetet mot fusk, arbetslivskriminalitet och annan brottslighet inom vägtransportbranschen. En fungerande kontrollverksamhet skapar förutsättningar för en sund transportbransch med god arbetsmiljö och få olyckor.

Stockholm den 14 juli 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.