Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2022/23:730 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Tidöavtalet var grunden för att regeringen skulle kunna tillträda, och det dikterar inriktningen av regeringens politik. Avtalet har undertecknats av regeringspartierna och Sverigedemokraterna. I detta avtal lyfts de samarbetsprojekt som, kan man anta, är viktigast för de avtalstecknande parterna. Innehållet i avtalet lyfts också fram av olika partiföreträdare för dessa partier som något som inte enbart är en inriktning utan något som också ska genomföras.

Inom det samarbetsprojekt som berör hälso- och sjukvården finns skrivningar om att arbetsmiljön behöver förbättras. Detta är viktigt, inte minst för att klara kompetensförsörjningen. Och jag menar att det finns en stor samsyn om detta även i andra partier och inte minst bland de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Men när man sedan läser vidare i avtalet så finns inga förslag på konkreta åtgärder eller utredningar kopplade till skrivningarna om förbättrad arbetsmiljö, trots att det pekas ut som en viktig fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka initiativ har statsrådet, som ansvarig för arbetsmiljöpolitiken i regeringen, tagit eller planerar att ta för att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:730 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)


Svar på fråga 2022/23:730 av Johanna Haraldsson (S)
Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården

Johanna Haraldsson har frågat jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern om vilka initiativ hon, som ansvarig för arbetsmiljöpolitiken i regeringen, har tagit eller planerar att ta för att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

Frågan har överlämnats till mig.

Medarbetarna är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och den grund som hälso- och sjukvården vilar på. Som statsråd med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ser jag att arbetssituationen inom hälso- och sjukvården behöver förbättras. Arbetsgivarna har det viktiga ansvaret för arbetsmiljön och att det arbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningen. För att attrahera och behålla kompetens krävs trygga anställningar, en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i arbetet. Det är ett arbete som också behöver bedrivas lokalt utifrån förutsättningarna i varje enskild region.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen (1977:1160) följs. Arbetsmiljöverket har i slutet av 2022 aviserat att myndigheten ska inspektera ca 70 st. av landets akutsjukhus med anledning av de arbetsmiljöproblem som har rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder och avsatt medel för att förbättra arbetsmiljön inom vården bl.a. genom uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet och om att öka antalet vårdplatser.

Drygt 3 miljarder kronor avsätts inom ramen för överenskommelsen God och nära vård med Sveriges Kommuner och Regioner för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Medlen ska bl.a. användas till att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen, utbilda vårdens framtida medarbetare, ge fler sjuksköterskor möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska samt till att öka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning. Inom ramen för överenskommelsen avsätter regeringen även över 3 miljarder kronor för utveckling av den nära vården med primärvården som nav.

Jag har tagit initiativ till införandet av ekonomisk ersättning till regionerna i syfte att öka antalet vårdplatser. En förbättrad arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att kunna utöka antalet vårdplatser eftersom det råder brist på personal som vill och orkar arbeta i hälso- och sjukvården som det ser ut i dag. Regeringen har även gett i uppdrag att kartlägga och ta fram en nationell strategi för hur bristen på vårdplatser ska kunna åtgärdas. Regeringen avsätter 2 miljarder kronor under 2023 för arbetet med vårdplatser, vilket är en fördubbling jämfört med föregående regering.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har ett uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Inom ramen för uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser. Uppdraget ska slutredovisas den 1 december 2023.

Arbetsmiljöstrategin En god arbetsmiljö för framtiden löper till och med 2025 och visar regeringens långsiktiga inriktning för arbetsmiljöpolitiken. Strategin har fyra delmål bl.a. ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv.

Stockholm den 7 juni 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.