Till innehåll på sidan

Arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2022/23:626 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-04
Anmäld
2023-05-05
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 28 april 2023 redovisade SCB en rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det är en viktig rapport som tyvärr visar att personer med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerad i alldeles för stor utsträckning.

32,2 procent av de tillfrågade svarar att de blivit diskriminerade på arbetsmarknaden. De fyra områden som sticker ut extra mycket är:

  • att inte ha fått ett jobb man sökt och haft tillräckliga meriter för
  • att ha blivit förbigången då man sökt en högre tjänst
  • att ha blivit uppsagd eller avskedad
  • att ha utsatts för mobbning, kränkningar eller trakasserier från chefer eller arbetskamrater.

Det är oroande höga siffror. Men vi ser även stora skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor svarar i större utsträckning (34,9 procent) att de blivit utsatta för diskriminering medan männen svarar detsamma i lite lägre utsträckning (29,2 procent).

En god arbetsmiljö på arbetsplatserna är oerhört viktig och något som bidrar till ett bättre arbete och trivsel. Därför behöver dessa siffror tas på största allvar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av SCB:s nya rapport, och om ja, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra arbetsmiljön på jobbet för gruppen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:626 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00696 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:626 av Jim Svensk Larm (S)
Arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av SCB:s nya rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, och om ja, vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra arbetsmiljön på jobbet för gruppen.

Jag välkomnar ledamotens engagemang i frågan om god arbetsmiljö och icke-diskriminering i arbetslivet.

Jag håller med om att det är oroande att rapporten visar på att personer med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerade i stor utsträckning. Även Diskrimineringsombudsmannens (DO) statistik visar att de flesta anmälningarna till DO rör grunden funktionsnedsättning och samhällsområdet arbetsliv.

Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser med förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Lagen ställer även krav på att alla arbetsgivare ska arbeta förbyggande och främjande för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett bl.a. funktionsnedsättning. DO har tillsyn över att lagen följs och har därmed en central roll i arbetet mot diskriminering. Det arbete som DO och de lokala antidiskrimineringsbyråerna gör är viktigt för att skapa förutsättningar för allas lika rättigheter och möjligheter.

Jag vill också erinra om det nationella målet för funktionshinderspolitiken och genomförandet av detta som innebär att målet ska inriktas mot bl.a. att förebygga och motverka diskriminering (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86).

Vidare följer det av arbetsmiljölagen (1977:1160) att arbetsförhållanden ska anpassas till människors olika förutsättningar. Det är en fråga om att alla ska kunna delta på lika villkor i arbetslivet. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra behöver arbetsmiljön vara öppen, inkluderande och tillgänglig. Det kan innebära behov av icke-diskriminerande åtgärder, stödjande teknik eller andra hjälpmedel, individuella stödinsatser och tillgänglighetsanpassningar. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skapa tillgängliga arbetsmiljöer.

Stockholm den 10 maj 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.