Till innehåll på sidan

Arbetslivskriminalitet och utstationeringslagen

Skriftlig fråga 2022/23:784 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Att ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad är viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det lägger grunden för en bra arbetsmiljö och en sund konkurrens.

I Ansvar Säkerhets rapport Arbetslivskriminalitet 2022 visar statistik att ordning och reda inte finns i tillräckligt stor utsträckning. Rapporten pekar exempelvis på att så mycket som 89 procent av de kontrollerade utländska bolagen har brutit mot utstationeringslagen genom att inte anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket.

Arbetslivskriminaliteten är något som göder den organiserade brottsligheten med stora summor pengar och något som vi behöver vidta fler åtgärder emot.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att fler utländska bolag ska anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:784 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:784 av Jim Svensk Larm (S)
Arbetslivskriminalitet och utstationeringslagen

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att fler utländska bolag ska anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket.

För att reglerna om utstationering ska fungera i praktiken är korrekta uppgifter om de utstationeringar som faktiskt sker i Sverige viktiga. Genom att en anmälan om utstationering sker till Arbetsmiljöverket och utstationeringsregistret tillförs vissa uppgifter synliggörs arbetstagarna för myndigheter, arbetstagarorganisationer och andra intressenter. Utan sådan information är det mycket svårt för dessa aktörer att kontrollera om de utstationerade arbetstagarna faktiskt får det skydd som de har rätt till.

Reglerna om anmälningsskyldighet i utstationeringslagen skärptes så sent som 2020. Bland annat infördes en skyldighet för den utstationerande arbetsgivaren att lämna dokumentation som visar att en anmälan har gjorts till den svenska mottagaren av tjänsten och en skyldighet för mottagaren av tjänsten i Sverige att underrätta Arbetsmiljöverket om de inte har fått sådan dokumentation. Syftet med de nya reglerna var att ge ett större incitament för utländska arbetsgivare att anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket och därmed förbättra tillsynen. Ett annat syfte var att ge Arbetsmiljöverket information för att myndigheten bättre skulle kunna utreda om anmälningsskyldigheten var fullgjord eller om den utländske arbetsgivaren brustit i sina skyldigheter.

Regeringen ser allvarligt på arbetslivskriminaliteten och att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en betydande inkomstkälla för organiserad brottslighet. Regeringen arbetar på många olika sätt för att förebygga och bekämpa arbetslivskriminalitet.

Anmälningsskyldigheten utgör en viktig komponent för att reglerna om utstationering ska fungera i praktiken och är därmed ett av flera verktyg i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Under 2022 fick Arbetsmiljöverket tillskott på 85 miljoner kronor permanent för att bland annat stärka sitt tillsynsarbete och genomföra fler inspektioner. Under 2023 och 2024 tillförs ytterligare 25 miljoner kronor permanent per år. Jag kommer att följa utvecklingen av de här frågorna.

Stockholm den 21 juni 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.