Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering

Skriftlig fråga 2015/16:1040 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Fackförbundet TCO:s ordförande Eva Nordmark skriver i Dagens Industri den 23 mars 2016 att hon gärna ser att de arbetsgivare som inte tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör stå för en del av sjukpenningkostnaderna för längre sjukfall.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Hur ser socialförsäkringsministern på ovanstående förslag?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1040 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/02351/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1040 av Lotta Finstorp (M) Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering

Lotta Finstorp har frågat mig hur jag ser på ett förslag från TCO om att arbetsgivare som inte tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör stå för en del av sjukpenningkostnaderna för längre sjukfall.

Regeringen presenterade i september 2015 ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Programmet innehåller insatser inom flera politikområden. Särskilt betonas insatser från Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivarna.

I programmet betonas också behovet av förbättrad jämställdhet och att kvinnors arbetsmiljö behöver förbättras genom en ökad bemanning inom välfärdssektorn. Regeringens satsning i form av ökade statsbidrag till kommuner och landsting med tio miljarder kronor ska ses i detta sammanhang.

Vidare anges i åtgärdsprogrammet att insatser som vidtas på arbetsplatsen har stor betydelse för sjukskrivna kvinnors och mäns återgång i arbete. De stigande sjuktalen och den ökande varaktigheten i sjukfallen visar att det kan och bör göras mer på arbetsplatserna för att förhindra och förkorta sjukfallen.

Vidare står det i programmet att ett arbete skulle inledas med syfte att analysera vad som kan göras för att påverka det faktum att arbetsgivarens drivkrafter att vidta insatser för en sjukskriven anställd avtar med sjukskrivningstiden. Det finns skäl att exempelvis analysera ekonomiska drivkrafter både i form av stimulanser och krav.

Arbetsgivarna kan vara i behov av ökat stöd för att klara sitt ansvar inom arbetsanpassning och rehabilitering. Regeringen har därför gett Försäkringskassan i uppdrag att överväga om det arbetsplatsnära stödet kan utvecklas genom en modell där staten medfinansierar av arbetsgivaren bekostade åtgärder som vidtagits för att förhindra att en enskild arbetstagare blir sjukskriven eller för att en sjukskriven arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän vid Socialdepartementet och Finansdepartementet har även utarbetat en promemoria med förslag till en hälsoväxling för rehabilitering och omställning på arbetsplatserna.

I korthet föreslås en hälsoväxling som innebär att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift som motsvarar 25 procent av vad en anställd får som sjukpenning eller rehabiliteringspenning efter 90 dagars sjukfrånvaro. Samtidigt sänks sjukförsäkringsavgiften inom arbetsgivaravgiften så att förslaget blir kostnadsneutralt för arbetsgivarna som kollektiv. Skydd finns för mindre arbetsgivare liksom för utsatta personer på arbetsmarknaden.

Promemorian har nu remitterats. Parallellt erbjuder vi parterna på arbetsmarknaden möjligheten att i avtalsrörelsen i stället komma överens om lösningar som på ett trovärdigt sätt minskar sjukfrånvaron.

Stockholm den 6 april 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.