Arbetet mot antimikrobiell resistens

Skriftlig fråga 2022/23:852 av Anna Vikström (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-07
Överlämnad
2023-07-10
Besvarad
2023-07-24
Sista svarsdatum
2023-07-24
Svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Socialministrarna beslöt på ett rådsmöte i EU i juni att anta ett förslag om antimikrobiell resistens (AMR). Statsrådet beskrev det som en stor framgång för det svenska ordförandeskapet, som har prioriterat frågan högt. Kommissionens rådsrekommendation om intensifierade åtgärder för att bekämpa AMR innehöll att detta skulle ske genom en så kallad One Health-modell. One Health-modellen innebär en tvärsektoriell ansats som bland annat innefattar både människors och djurs hälsa och miljö samt forskning, utveckling och internationellt samarbete. Från regeringen framhålls att Sverige har lång erfarenhet av att arbeta på detta sätt mot AMR och att regeringen anser att det är viktigt att behålla frågan högt på den europeiska och internationella dagordningen då bekämpandet av AMR är ett globalt problem.

Efter detta beslut på rådsmötet har regeringen beslutat att hastigt stoppa en utlysning hos Vetenskapsrådet inom området utvecklingsforskning, något som har resulterat i massiv kritik från universitet och forskare. Det har av vissa forskare och företrädare på institutioner även beskrivits som ett beslut som inte harmonierar med regeringens höga ambitionsnivå inom området antimikrobiell resistens. Flera forskare framhåller vikten av forskningssamarbete om global hälsa över nationsgränserna även när det gäller antimikrobiell resistens.

Det ser utifrån ut som att regeringen under en kort tidsperiod har drivit delvis motsägelsefulla ståndpunkter.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att upprätthålla regeringens höga ambitionsnivå på området antimikrobiell resistens med anledning av beslutet att stoppa utlysningen av medel till utvecklingsforskning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:852 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:852 av Anna Vikström (S)
Arbetet mot antimikrobiell resistens

Anna Vikström har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att upprätthålla regeringens höga ambitionsnivå på området antimikrobiell resistens med anledning av beslutet att stoppa Vetenskapsrådets utlysning av medel till utvecklingsforskning.

Som Anna Vikström nämner har regeringen höga ambitioner inom området antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett stort hot mot den globala hälsosäkerheten och förorsakar varje år mer än en miljon dödsoffer. AMR har varit en prioriterad fråga för Sverige under ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under våren 2023. Detta har resulterat i att ministerrådet i juni antog en rådsrekommendation som syftar till att intensifiera insatserna för att bekämpa AMR genom en s.k. One Health-ansats, vilket är ett viktigt steg på området. Sverige var också först i världen med att tillsätta en AMR-ambassadör för att ytterligare förstärka det globala arbetet mot AMR.

Regeringens beslutade den 22 juni 2023 att Vetenskapsrådet inte ska finansiera nya bidrag inom utvecklingsforskning under 2023. Mot bakgrund av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, som skapar stora humanitära behov i Ukraina och så småningom behov av att bygga upp landet behöver delar av Sveriges bistånd omprioriteras.

Att biståndsmedel omprioriteras innebär emellertid inte att regeringen avser att sänka ambitionsnivån i arbetet med AMR eller annan utvecklings-forskning. Sverige fortsätter att finansiera forskning inom utvecklings-samarbete, bl.a. via Sida. Vetenskapsrådet har också pekat på möjligheten att söka finansiering inom ramen för andra utlysningar, däribland på området medicin och hälsa.

Stockholm den 24 juli 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.