Till innehåll på sidan

Ansvarsfrågan vid nya gruvetableringar på gamla gruvindustrifastigheter

Skriftlig fråga 2022/23:685 av Eric Palmqvist (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I takt med att nya och förfinade brytnings- och utvinningsmetoder utvecklas och nya metaller och mineral efterfrågas på marknaden kan gamla och sedan länge nedlagda gruvor åter bli intressanta att utveckla. I de fall efterarbete till godtagbar standard inte har utförts och verksamheten avslutades före 1969 ansvarar staten för att hantera eventuella föroreningar och skador på miljön.

Tyvärr råder det en osäkerhet kring hur ansvarsfördelningen faktiskt ser ut för de företag som önskar göra en nyetablering på ett sådant område. Det finns en befogad oro, och ovilja, att ta på sig ansvaret för gamla försyndelser man inte har del i. Samtidigt kan det hållas för sannolikt att det ur ett miljöperspektiv är positivt om nya aktörer, som lever upp till dagens stränga miljökrav, etablerar sig på gamla industrifastigheter. Dels för att det inte sällan i dessa områden finns gamla öppna schakt och liknande som medför en risk för såväl djur som människor och dels för att trycket på annan, orörd, mark eventuellt minskar.

Ur ett samhällsperspektiv borde nyetableringar på gamla gruvområden betraktas som något positivt och därmed uppmuntras. Därför bör regeringen vinnlägga sig om att förtydliga vilket ansvar staten har för eventuella gamla miljöförsyndelser på dessa områden inför att nya aktörer gör etableringar på gamla gruvområden. En sådan ordning skulle förutom positiva miljöeffekter kunna leda till ökad investeringsvilja.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att verka för att det ska ske en översyn och ett förtydligande av hur regelverket kring ansvarsfördelningen för gamla miljöförsyndelser ser ut mellan staten och de företag som önskar göra nyetableringar på gamla gruvindustrifastigheter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:685 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 03143 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:685 av Eric Palmqvist (SD)
Ansvarsfrågan vid nya gruvetableringar på gamla gruvindustrifastigheter

Eric Palmqvist har frågat mig om jag avser att verka för att det ska ske en översyn och ett förtydligande av hur regelverket kring ansvarsfördelningen för gamla miljöförsyndelser ser ut mellan staten och de företag som önskar göra nyetableringar på gamla gruvindustrifastigheter.

I 10 kap. miljöbalken finns de bestämmelser som reglerar vem som är ansvarig för att vidta avhjälpandeåtgärder på områden som är så förorenade att dessa kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. Enligt huvudregeln är det den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller som har vidtagit den åtgärd som orsakat föroreningsskadan (verksamhetsutövaren) som är ansvarig för att avhjälpa skadan. Även en fastighetsägare kan bli ansvarig. Fastighetsägarens ansvar för avhjälpande gäller i andra hand i förhållande till verksamhetsutövarens ansvar. Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller om verksamhetsutövaren inte kan utföra eller bekosta efterbehandlingen, kan den fastighetsägare som har förvärvat fastigheten efter den 31 december 1998 och som vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den bli ansvarig. Fastighetsägarens ansvar kan dock aldrig bli större än verksamhetsutövarens ansvar. En fastighetsägare kan komma att anses vara en verksamhetsutövare om ägaren exempelvis fortsätter att bedriva verksamhet på det förorenade området och på så sätt bidrar till föroreningsskadan.

Tillsynsmyndigheten utreder vilka som är ansvariga för att vidta åtgärder när det gäller föroreningsskador, t.ex. vem som ska utreda en misstänkt föroreningsskada eller vem som ska avhjälpa en konstaterad föroreningsskada. Ansvaret fastställs i en s.k. ansvarsutredning. Omfattningen av ansvaret avgörs genom en skälighetsbedömning.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket redovisade tidigare i år ett uppdrag om hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser. Det framgår av redovisningen att myndigheterna har börjat titta på frågan om ansvar för en ny verksamhetsutövare i de fall det skulle vara fråga om utnyttjande av sekundärära resurser inom ett tidigare förorenat område. Myndigheterna har inte lämnat några förslag på åtgärder.

Det finns en befintlig ordning för att bedöma och pröva hur ansvaret för att efterbehandla föroreningsskador ska fördelas. Det planeras för närvarande inte någon översyn av regelverket. Det finns också ett anslag (anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden inom utgiftsområde 20) som möjliggör att gamla miljösynder med störst risk för människor hälsa och miljön kan bli åtgärdade med statliga medel i de fall där det inte finns någon ansvarig som ska eller kan bekosta åtgärderna. Regeringen förstärkte anslaget i budgetpropositionen för 2023.

Stockholm den 24 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.