Till innehåll på sidan

Anställningsstöd till företag som fuskar och begår brott

Skriftlig fråga 2022/23:866 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-19
Överlämnad
2023-07-19
Besvarad
2023-07-28
Svarsdatum
2023-07-28
Sista svarsdatum
2023-08-02
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Tidningen Arbetet har i en artikel publicerad den 7 juni redogjort för hur anställningsstöd betalas ut till flera företag som fuskar och begår allvarliga brott mot svensk lagstiftning. Bland annat har företag som tar emot anställningsstöd fuskat med personalliggare, betalat ut slavliknande löner och haft personer som arbetat på företaget men som saknat arbetstillstånd. Enligt granskningen har hela 189 bolag som fått anställningsstöd misskött sig gentemot det offentliga.

Under 2022 betalade Arbetsförmedlingen ut 18,4 miljarder kronor i anställningsstöd till företag runt om i landet. I ovannämnda artikel vittnas det om att myndigheterna granskar få tips om företag som missköter sig och att samverkan mellan myndigheterna i frågan inte fungerar tillfredsställande.

Skattepengar ska inte gå till företag som fuskar och utnyttjar människor. Det är skadligt både för samhället och för den enskilda individen.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Hur arbetar ministern och regeringen för att se till att anställningsstöd inte betalas ut till företag som fuskar och begår brott?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:866 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 01031 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:866 av Adrian Magnusson (S) Anställningsstöd till företag som fuskar och begår brott

Adrian Magnusson har frågat mig hur jag och regeringen arbetar för att se till att anställningsstöd inte betalas ut till företag som fuskar och begår brott.

Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott riktade mot välfärdssystemen är högt prioriterat av regeringen. Inom mitt ansvarsområde ser jag självklart lika allvarligt på felaktiga utbetalningar till leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser som andra utbetalningar, t.ex. individersättningar eller ersättning till arbetsgivare som anställer med stöd.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att motverka bidragsbrott och minimera risken för felaktiga utbetalningar inom myndighetens ansvarsområde. Det är också Arbetsförmedlingen som ansvarar för anskaffning av insatser, liksom för att det finns en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av leverantörerna och utförandet av tjänsterna.

Det är centralt att utbetalningar från välfärdssystemen enbart sker till dem som är berättigade till stöd. Regeringen lyfter därmed fram arbetet mot felaktiga utbetalningar även i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2023. Myndigheten har bland annat fått i uppdrag att redovisa måluppfyllelsen, genomförda åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna och en bedömning av åtgärdernas effekter. I arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ingår både att motverka brottsligt nyttjande och fel som inte beror på brott.

Arbetsförmedlingen har också sedan den 1 december 2022 fått bättre möjligheter att neka utbetalningar till oseriösa aktörer. Det handlar bland annat om utökad möjlighet att kontrollera arbetsgivare inför beslut om subventionerade anställningar och en mer effektiv behandling av personuppgifter.

Jag tar naturligtvis uppgifter om brister i Arbetsförmedlingens kontroll- och uppföljningsarbete på allvar och jag utgår ifrån att myndigheten kommer att vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med identifierade problem. Jag kommer noga att följa utvecklingen framöver när det gäller både fusk och felaktiga utbetalningar.

Stockholm den 28 juli 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.