Till innehåll på sidan

Ansökningar om uppförande av havsvindparker i elområde 4

Skriftlig fråga 2022/23:715 av Stina Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-25
Överlämnad
2023-05-25
Anmäld
2023-05-26
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Energimyndighetens prognoser tyder på att Sveriges elbehov kan dubblas redan till år 2035. Havsbaserad vindkraft har möjligheter att fylla en stor del av Sveriges växande behov av fossilfri el. Rätt hanterat kan nya havsvindparker vara på plats under 2020-talet, vilket skulle minska Sveriges sårbarhet, underlätta klimatomställningen och sänka priserna för konsumenterna.

Regeringen har nyligen gett tillstånd till två havsvindparker på den svenska västkusten, nämligen Kattegatt Syd utanför Falkenberg och Galene utanför Varberg i Sveriges elområde 3. Det är mycket välkomna beslut, och Centerpartiet har tidigare också uppmärksammat behovet av en snabbare tillståndsprocess för utbyggnaden av vindkraft.

Ett problem är att de båda parkerna som regeringen har godkänt saknar slutliga Natura 2000-tillstånd, eftersom tillstånden har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Det betyder att det i praktiken kan ta lång tid innan vi får veta om regeringens godkända havsvindparker faktiskt kommer att kunna uppföras. Oavsett om de byggs eller inte räcker parkernas 6,5 TWh inte långt för att möta det ökade elbehovet.

Sveriges elbehov är samtidigt allra störst i elområde 4; ändå har regeringen valt att inte fatta beslut om nya havsvindparker i elområde 4. Runt om i norra Europa ges nu tillstånd till många havsbaserade vindkraftsparker, och behovet av beslut i Sverige som gör att utvecklare får tillgång till komponenter och installationsfartyg är mycket stort. Risken är annars att de parker som slutligen får byggas blir försenade.

Skåne Havsvindpark är planerad att uppföras 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Sveriges ekonomiska zon. Den planeras kunna leverera el motsvarande halva Skånes elanvändning i dag och tas i drift före 2030. Länsstyrelsen i Skåne, som haft regeringens uppdrag att bereda frågan, har redan rekommenderat regeringen att ge tillstånd till vindparken. Den har också fått ett slutligt Natura 2000-tillstånd, vilket betyder att det endast är regeringens beslut som återstår för att parken faktiskt ska kunna realiseras.

Min fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är därför följande:

 

Har statsrådet för avsikt att i närtid godkänna ansökan om att uppföra Skåne Havsvindpark eller någon annan havsvindpark i elområde 4?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:715 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/03220 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:715 av Stina Larsson (C)
Ansökningar om uppförande av havsvindparker i elområde 4

Stina Larsson har frågat mig om jag har för avsikt att i närtid godkänna ansökan om att uppföra Skåne havsvindpark eller någon annan havsvindpark i elområde 4.

Det är en högt prioriterad fråga för regeringen att öka produktionen av all fossilfri el, där vindkraft till havs är en del i energimixen. Regeringen har i budgeten för 2023 anslagit 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för snabbare handläggning av ärenden som rör havsbaserad vindkraft.

Som Stina Larsson konstaterar har regeringen den 16 maj beslutat att ge två stora vindkraftparker till havs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. I februari fattade regeringen beslut om tillstånd för kabeldragning längs havsbotten för kraftöverföring från den planerade vindkraftsparken Kriegers flak utanför Skånes kust. Kriegers flak kommer anslutas till elområde 4.

För vindkraft i Sveriges ekonomiska zon är det regeringen som genomför tillståndsprövningen och prövningen av havsbaserad vindkraft sker enligt de beredningsrutiner som finns i Regeringskansliet. Ärendena är komplexa och innefattar ett omfattande underlag med många olika frågeställningar och intressekonflikter. När beredningen är genomförd är det regeringen som fattar beslut. Jag kan inte i det här svaret föregå regeringens prövning av Skåne havsvindpark eller något annat enskilt ärende.

Regeringen handlägger för närvarande åtta omfattande ansökningar som rör tillstånd till havsbaserad vindkraft och gör allt för att dessa ärenden ska hanteras så skyndsamt som möjligt, utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta torde även framgå av de beslut som regeringen redan har levererat sedan den tillträdde. Stina Larsson kan vara säker på att regeringen agerar handlingskraftigt för att skapa förutsättningar för en välbehövlig ökning av tillgången på fossilfri el.

Stockholm den 7 juni 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.