Ändringstillstånd som huvudregel

Skriftlig fråga 2022/23:678 av Eric Palmqvist (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Enligt miljöbalken finns det en möjlighet att vid ändring av verksamhet som har en miljöpåverkan begränsa tillståndsprocessen till att enbart avse ändringen i den redan tillståndsgivna verksamheten, ett så kallat ändringstillstånd. Det tidigare tillståndet för verksamheten måste ha ett samband med den ändring som föreslås för att en ändringstillståndsprocess ska vara aktuell. Utvärderingar konstaterar att tillämpningen av ändringstillstånd har bidragit till att korta handläggningstiderna i de fall möjligheten tillämpats.

Regelverket är emellertid så utformat att en miljöprövning av endast förändringen av verksamheten är möjlig men inte norm. I praktiken kräver myndigheter fortfarande ofta att hela den tillståndspliktiga verksamheten prövas på nytt vid en förändring. Ett led i arbetet med att korta och effektivisera tillståndsprocesser i allmänhet vore därför att göra ändringstillstånd till huvudregel i miljöprövningsprocesser, då det sannolikt borde frigöra resurser hos de tillståndsgivande myndigheterna att använda till andra, mer komplexa, nya tillståndsprocesser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att verka för att ändringstillstånd ska bli huvudregel då verksamheter som redan har tillstånd i enlighet med miljöbalken önskar genomföra förändringar inom ramarna för den redan tillståndsgivna verksamheten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:678 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/03138 , KN2023/03141 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:678 av Eric Palmqvist (SD)
Ändringstillstånd som huvudregel samt fråga 2022/23:684 av Eric Palmqvist (SD) Tidigt fastställande av miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsprocesser

Eric Palmqvist har frågat mig om jag avser att verka för att ändringstillstånd ska bli huvudregel då verksamheter som redan har tillstånd i enlighet med miljöbalken önskar genomföra förändringar inom ramarna för den redan tillståndsgivna verksamheten.

Eric Palmqvist har också frågat mig om jag avser att verka för att miljökonsekvensbeskrivningars tillräcklighet och kvalitet prövas tidigt i miljötillståndsprocessen som ett led i att effektivisera tillståndsprocesserna.

Effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser är en viktig del i arbetet med att underlätta den gröna omställning som sker just nu. Därför har regeringen vidtagit en mängd åtgärder på området.

Av Tidöavtalet framgår att en sådan viktig åtgärd är att ta vidare och genomföra delar av Miljöprövningsutredningens betänkande Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33). Arbete pågår för närvarande i Regeringskansliet med att analysera förslagen i betänkandet och att arbeta fram en lagrådsremiss. Ett av förslagen i betänkandet avser just förändringar av regleringen kring ändringstillstånd. Det finns också flera förslag i betänkandet om just förändringar av regleringen kring samråd, miljökonsekvensbeskrivningar och länsstyrelsens roll.

Av Tidöavtalet framgår även att regeringen avser tillsätta en utredning för att förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken genom att göra den mer flexibel, effektiv och förutsebar.

Stockholm den 24 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.