Ändringar i International Health Regulations

Skriftlig fråga 2022/23:812 av Elsa Widding (-)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-20
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

I ett dokument från WHO, International Health Regulations (IHR), beskrivs ändringar av olika artiklar som kommer att träda i kraft i maj 2024, såvida Sverige inte aktivt säger nej.

Enligt artikel 17 åtar sig parterna/medlemsländerna att ta itu med falsk, vilseledande eller felaktig information eller desinformation och genomföra regelbunden social lyssning/övervakning och analys för att identifiera förekomsten av sådan information och profiler med desinformation. [min översättning]

Artikel 17 definierar således ett systematiskt spionage av den egna befolkningen där WHO:s åsikter och information kommer att betraktas som det korrekta.  Den senaste pandemin har tydligt visat hur WHO själva har haft svårt att hålla isär information och desinformation. Nu, efter 3 400 granskade artiklar i vetenskaplig litteratur om vaccinets skadeverkningar, börjar bilden klarna. WHO:s påståenden att vaccinet var säkert och effektivt har visat sig vara på gränsen till ren misinformation. 

Det är alltså högst riskabelt att låta internationella organisationer och myndigheter avgöra vad som är desinformation eller inte.

Den svenska regeringen har varken tagit avstånd eller begärt undantag från någon av de många förändringar som arbetats fram och nu återfinns i IHR, trots de långtgående konsekvenser detta kan komma att få för svenska medborgare. Nu är det bara fyra månader kvar att reagera på detta hot mot vår yttrandefrihet!

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

När IHR blir ratificerat, hur ska statsrådet då säkerställa att svenska folkets yttrandefrihet och integritet tillvaratas?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:812 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:812 av Elsa Widding (-) Ändringar i International Health Regulations, fråga 2022/23:813 av Elsa Widding (-) Ändringar i International Health Regulations och fråga 2022/23:814 av Elsa Widding (-) Effekterna på demokratin av Världshälsoorganisationens ökade befogenheter

Elsa Widding har ställt tre frågor till sjukvårdsministern om revideringen av det internationella hälsoreglementet (IHR 2005). Elsa Widding har frågat hur sjukvårdsministern ska säkerställa att svenska folkets yttrandefrihet och integritet tillvaratas när IHR blir ratificerat, hur regeringen avser finansiera en ny kostnad samt varför regeringen inte motsätter sig de föreslagna ändringarna av IHR och det nya pandemifördraget. Arbetet inom regeringen är fördelat på så sätt att det är jag som ska svara på frågan. Då frågorna handlar om samma process och regelverk, och då förhandlingarna om ett framtida pandemifördrag är en nära sammankopplad process till revideringarna av IHR svarar jag samlat på dessa tre frågor.

Elsa Widding har utformat sina frågor som om arbetet med revideringen av IHR är färdigställt och bara behöver röstas igenom för att träda i kraft. Detta är en felaktig bild av processen som fått fäste i bl.a. sociala medier. Det finns i dagsläget inga färdigförhandlade artiklar utan detta är fortfarande en pågående process. I denna process har alla medlemsstater i Världshälsoorganisationen (WHO) fått möjlighet att komma in med förslag på vilka revideringar de önskar ta med i förhandlingarna. Över 300 förslag har skickats in och långt ifrån alla förslag kommer att tas med i den färdigförhandlade texten. De förslag på nya artiklar som Elsa Widding hänvisar till i sina frågor, och som går att återfinna på bl.a. WHO:s webbsidor och dokument, är alltså förslag inskickade från alla WHO:s medlemsstater och alltså inte på något sätt garanterade att tas med i den färdigförhandlade texten. Viktigt är också att poängtera att det är medlemsstaterna, och inte WHO som organisation, som föreslagit ändringar och som driver processen med revideringen.

Vad gäller säkerställandet av svenska folkets yttrandefrihet och integritet avser regeringen hålla socialutskottet informerade i frågan löpande. Det finns dock ännu inga färdigförhandlade artiklar eller fördrag för regeringen att ta ställning till. När det väl blir aktuellt för regeringen att ta ställning till dessa nya artiklar i IHR och om regeringen ska ingå en för riket bindande internationell överenskommelse, kan även riksdagens godkännande krävas i enlighet med 10 kap. regeringsformen.

Vad gäller de budgetära konsekvenserna som Elsa Widding tar upp finns det som sagt inga färdigförhandlade artiklar ännu och därför inte heller några öronmärkta kostnader kopplat till dessa artiklar. Det bör här klargöras att det, även om en sådan artikel skulle tas med i det slutgiltiga reglementet, är en nationell angelägenhet och inte något som WHO kan bestämma över.

Gällande Elsa Widdings sista fråga så vill jag återigen upprepa att det inte finns några färdigförhandlade revideringar eller fördrag och därför inte heller något att motsätta sig. Jag kan dock säga att processerna som sådana välkomnas av regeringen. Pandemier är världsomspännande och kräver internationellt samarbete. Det är mot den bakgrunden WHO:s 194 medlemsländer har beslutat om att arbeta gemensamt för att revidera IHR samt ta fram ett pandemifördrag i syfte att göra alla världens länder säkrare och bättre rustade för nästa pandemihot. Även om ett framtida pandemifördrag blir rättsligt bindande så kommer det vara respektive land som ansvarar för de åtgärder som vidtas, precis som regleringarna i IHR. Instrumenten medför alltså ingen överflyttning av makt till WHO.

Stockholm den 5 juli 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.