Ändrad schablonersättning

Skriftlig fråga 2015/16:564 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-29
Överlämnad
2015-12-30
Anmäld
2016-01-12
Sista svarsdatum
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-19
Besvarad
2016-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000 till 190 000 asylsökande. Lägg därtill – eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser – ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Regeringen och Alliansen har tidigare kommit överens om att vissa ändringar i plan-och bygglagen ska göras tillfälligt på grund av flyktingkrisen. Migrationsverket har även tidigare i höst fattat beslut om att sänka kvalitetskraven för asylboenden. Till exempel har man beslutat om att ta bort krav på kvadratmeter boendeyta per person, maxantal om sex personer per rum, antal toaletter och avstånd till transport och krav på myndighetsfunktioner. Detta innebär att även att campingstugor blir möjliga att använda som asylboende.  Boendesituationen är akut, kostnaderna höga och ökande.  Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i ett akut 47-punktsprogram föreslagit flera ändringar som borde göras för att klara av flyktingkrisen.

Med sänkta krav för till exempel boende och förändrade regler för stödboende ställs frågan allt oftare när schablonersättningen från Migrationsverket ska sänkas till de nya förutsättningarna. Eftersom Migrationsverket nu fattat beslut om att sänka kraven vid upphandling av asylboenden, ligger det hand i hand med att lägre ersättningar betalas ut.  Även experter på området har uttalat sig om att det finns en risk för att ersättningen påverkar priset och marknaden anpassar sig efter detta i upphandlingen av asylboenden.  Kostnaderna riskerar idag att skena iväg och kostnaden beräknas nästa år bli nästan 28 miljarder enligt Migrationsverkets prognos från oktober. Under de följande åren fram till år 2019 beräknas kostnaderna ligga på cirka 30 miljarder per år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Morgan Johansson:

 

När avser regeringen och ansvarigt statsråd Morgan Johansson att vidta åtgärder så att kravställande och kostnadsbild blir mer överensstämmande, i syfte att använda skattebetalarnas resurser på så effektivt sätt som möjligt samtidigt som effektiviteten kring integrationen stärks?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:564 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/10172/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:564 av Cecilia Widegren (M) Ändrad schablonersättning

Cecilia Widegren har frågat mig när jag och regeringen avser att vidta

åtgärder så att kravställande och kostnadsbild blir mer överensstämmande, i syfte att använda skattebetalarnas resurser på så effektivt sätt som möjligt samtidigt som effektiviteten kring integrationen stärks.

Som framgår av bakgrunden till frågan så har Migrationsverket infört ett fast pris baserat på boendeform vid upphandling av tillfälliga asylboenden. Denna förändring genomfördes i samband med direktupphandling 14 från den 24 november 2015.

Under hösten har myndigheten använt sig av ett antal olika boendelösningar som tidigare inte varit aktuella för att hantera en unik situation med ett inflöde av drygt 110 000 asylsökande under perioden september till december. Asylsökande bor idag bl.a. i evakueringsboenden som kommuner ställt i ordning och i beredskapsboenden som ställts till förfogande av Fortifikationsverket och Kriminalvården. Utöver detta har myndigheten gått ut med en direktupphandling för boende på bostadsplattformar och passagerarfartyg samt med en förfrågan till trossamfund och övriga civila samhället om boendeplatser.

Migrationsverket ska enligt lag erbjuda samtliga asylsökande plats på en förläggning, dvs. ett asylboende. I myndighetens uppdrag ingår även att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som präglas av kontinuerlig utveckling. Jag utgår från att Migrationsverket strävar efter kostnadseffektiva lösningar även när det gäller anskaffning av bostäder för asylsökande.

Regeringens prioritet har under hösten varit att se till att alla som söker asyl i Sverige ska kunna erbjudas tak över huvudet. I syfte att öka antalet boendeplatser har regeringen under hösten vidtagit en rad olika åtgärder.

Migrationsverket har fått i uppdrag att med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fortifikationsverket och länsstyrelserna uppföra och förvalta tillfälliga asylboenden i form av tält, och en särskild samordnare har utsetts för att facilitera utförandet av uppdraget. Regeringen har även uppdragit åt Boverket att ta fram vägledning och föreskrifter beträffande i vilken utsträckning som kraven på tekniska egenskaper och utformning i fråga om tillfälliga anläggningsboenden ska anpassas och avsteg från kraven göras enligt 3 kap. 28 § Plan- och byggförordningen (2011:338) utifrån beslutade förordningsändringar som träder i kraft januari 2016.

En viktig aspekt för boendetillgången är handläggningstiderna för asylärenden. Regeringen anser att korta handläggningstider främjar en snabb integration och har i 2016 års regleringsbrev gett Migrationsverket ett särskilt uppdrag att redovisa en plan för hur handläggning av asylärenden kan förkortas.

Regeringen har en nära dialog med Migrationsverket, övriga myndigheter och kommuner i det fortsatta arbetet med att anskaffa boenden för asylsökande.

Stockholm den 19 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.