Andelen avslag på ansökningar om merkostnader

Skriftlig fråga 2022/23:517 av Karin Sundin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-03
Överlämnad
2023-04-04
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har utvärderat det stöd för merkostnadsersättning som infördes i januari 2019 (Från handikappersättning och vårdbidrag till merkostnadsersättning – En granskning av de reformerade stöden till personer med funktionsnedsättning, ISF:s rapport 2023:1). Stödet är tänkt att gå till vuxna som på grund av sin funktionsnedsättning har merkostnader och till föräldrar som har merkostnader på grund av sitt barns funktionsnedsättning.

ISF konstaterar att regelverket för merkostnadsersättning på flera sätt har blivit tydligare och mer transparent än regelverken för tidigare handikappersättning och vårdbidrag. Men granskningen visar samtidigt att merkostnadsersättningen är en komplicerad förmån och att det är svårt för många att förstå vad en merkostnad är. Många ansöker om merkostnadsersättning för kostnader som inte är merkostnader enligt lagstiftningen, vilket leder till en hög andel som får avslag. Av de vuxna som ansöker om merkostnadsersättning är det ungefär hälften som beviljas ersättning på någon nivå och hälften som får avslag. När det gäller barn får över 90 procent av föräldrarna som ansöker avslag.

Det finns enligt ISF inte något i Försäkringskassans handläggning av ärendena som kan förklara varför andelen avslag, särskilt för barn, på ansökningarna om merkostnadsersättning är så hög. Snarare kan det finnas en felaktig förväntan på vad ersättningen ska täcka hos dem som ansöker.

ISF konstaterar att den höga andelen avslag är problematisk, då det finns risk att många upplever att Försäkringskassans bedömningar av vad som utgör en merkostnad inte stämmer överens med deras bild av vilka merkostnader de har. Detta kan påverka befolkningens förtroende för Försäkringskassan negativt.

Utöver detta innebär den höga andelen avslag onödig administration för myndigheten. Förmånen är utredningskrävande, då flera kostnader behöver utredas och det krävs svåra bedömningar av skäligheten i en del kostnader som personer ansöker om merkostnadsersättning för. Avslag innebär stora kostnader som skulle kunna undvikas.

Med anledning av rapportens innehåll och slutsatser är min fråga till statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder till följd av andelen avslag på ansökningar om merkostnadsersättning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:517 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

S2023/01297 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:517 av Karin Sundin (S)
Andelen avslag på ansökningar om merkostnader

Karin Sundin har frågat äldre- och socialförsäkringsministern om regeringen avser att vidta några åtgärder till följd av andelen avslag på ansökningar om merkostnadsersättning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Merkostnadsersättningen ska kompensera för ekonomiska konsekvenser av att ha en funktionsnedsättning och är en viktig förmån för de som har merkostnader på grund av sin egen eller ett barns funktionsnedsättning. Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) rapport (Från handikappersätt-ning och vårdbidrag till merkostnadsersättning, ISF - Rapport 2023:1) problematiserar särskilt kring den höga andelen avslag som enligt myndigheten inte beror på Försäkringskassans handläggning. ISF bedömer att en trolig orsak kan vara felaktiga förväntningar om vad merkostnadsersättningen kan ersätta. Många uppges ansöka om ersättning för kostnader som inte är merkostnader enligt lagstiftningen. ISF rekommenderar regeringen att överväga åtgärder vad gäller utformningen av merkostnadsersättningen för barn med funktionsnedsättning om den höga andelen avslag kvarstår över tid. Regeringen anser att det är angeläget att stödet fungerar väl och på det sätt som är avsett. ISF:s rapport och slutsatser analyseras för närvarande inom Regeringskansliet och jag vill invänta resultatet av det arbetet.

Stockholm den 19 april 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.