Amalgamutredningen

Skriftlig fråga 2001/02:1582 av Andersson, Marianne (c)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-09-02
Besvarad
2002-09-13
Anmäld
2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 2 september

Fråga 2001/02:1582

av Marianne Andersson (c) till socialminister Lars Engqvist om Amalgamutredningen

Riksdagen avsatte i våras 35 miljoner kronor för forskning och andra åtgärder med anknytning till amalgamproblemet. Metallbiologiskt Centrum i Uppsala och Kunskapscenter för dentala material ska enligt beslutet få kraftigt ökat stöd. En utredning har tillsatts för att utröna hur kunskaperna ska öka och människor ska få hjälp.

För att nå resultat och verkligen hjälpa de människor som frågan gäller är det viktigt att direktiven till utredningen ligger i linje med riksdagsbeslutet. Nu kan vi se hur direktivet ändrats från "åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till amalgam och andra dentala material". I en ändring i regleringsbrevet har ordet amalgam uteslutits. Detta följer ett mönster som vi som arbetat med frågan sett under många år. I processen på Socialdepartementet ändras riksdagsbeslut så att den ursprungliga avsikten försvagas.

Jag vill därför fråga socialministern:

Vad avser socialministern göra för att garantera att amalgamfrågan kommer i fokus i utredningen?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1582 besvarad av

den 13 september

Svar på fråga 2001/02:1582 om amalgamutredningen

Socialminister Lars Engqvist

Marianne Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera att amalgamfrågan kommer i fokus i utredningen om bemötande, utredning och vård av personer som relaterar sina symtom till dentala material m.m. (S 2002:09).

Av propositionen Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. (prop. 2001/02:51) framgår att regeringen avser att under perioden 2002@2004 avsätta totalt 35 miljoner kronor för åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till amalgam och andra dentala material samt förbättra omhändertagandet av patienterna. I propositio-nen aviserades vidare en utredning med uppdrag att se över dessa frågor. Socialutskottet ställde sig positivt till regeringens avsikter (bet. 2001/02:SoU14).

I direktiven till utredningen (dir. 2002:60) står det bl.a. att utredaren ska "föreslå åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till amalgam och andra dentala material". Bakgrundsavsnittet handlar huvudsakligen om amalgam. Även när det gäller de delar av uppdraget som avser bestämmelserna om utbyte av tandfyllningar samt bemötande nämns amalgam uttryckligen, bl.a. genom en hänvisning till Socialstyrelsens allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till bl.a. amalgam.

Det har från början varit klart att utredningen inte ska begränsas enbart till amalgam. Med hänsyn till att användningen av amalgam minskat kraftigt och att även nya tandlagningsmaterial kan medföra risker för hälsan vore en sådan begränsning olämplig. Det är inte heller ovanligt att människor som relaterar sina symtom till amalgam också har problem med andra material. Med hänsyn till direktiven och vad som sägs i propositionen är det emellertid naturligt att utredningens arbete till stor del kommer att handla om frågor som rör amalgamrelaterade hälsoproblem. Jag anser inte att det behövs något ytterligare förtydligande av detta.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.