Allvarliga brister inom privat vård

Skriftlig fråga 2022/23:547 av Karin Rågsjö (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-11
Överlämnad
2023-04-12
Anmäld
2023-04-13
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

I ett uppmärksammat fall som Sydsvenskan nyligen rapporterat om har allvarliga brister vid en privat klinik lett till att en kvinna mist livet. Kvinnan drabbades av hjärtstopp och syrebrist i hjärnan efter en bukoperation och fick med ambulans föras till akuten. Efter två dygn i respirator på Skånes universitetssjukhus avled hon. Fallet har resulterat i att Region Skånes ambulansverksamhet skrivit en avvikelserapport, som skickas till den privata klinik där kvinnan opererades.

I avvikelserapporten framgår att ambulansbesättningarna på plats upplevde brister avseende handläggning och rutiner vid den aktuella händelsen. Hjärt- och lungräddningen uppfattades som bristfällig och patienten var ej uppkopplad till defibrillator eller annan övervakningsutrustning. När ambulansen kom till platsen möttes de av personal som inte visste var det fanns någon hiss för att få ned patienten till den väntande bilen. I rapporten konstateras också att trots upprepande frågor var det svårt att få en överrapportering eller journal.

Den fria etableringsrätten har lett till fler huvudmän och därmed en bristande samordning av vården. De ökade inslagen av privata aktörer ger också upphov till större byråkrati i och med att behoven av kontroll och uppföljning ökar. Denna väg leder allt längre bort från innehållet i hälso- och sjukvårdslagen och jämlik vård. Vänsterpartiet anser att valfriheten ska gälla för dem som behöver vård och omsorg, inte för privata företag.

Personalen är avgörande för kvaliteten i välfärden. Det är också den som kostar mest pengar. Därför är det inte konstigt att privata bolag oftast sparar in på personalen för att göra vinst. Privata utförare har i genomsnitt lägre bemanning, färre anställda med rätt utbildning samt fler deltids- och visstidsanställda jämfört med offentliga utförare.

Vänsterpartiet anser att de system som ger möjlighet till vinstjakt inom vården ska avskaffas och att aktiebolag inte ska tillåtas som aktör inom sjukvården.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra allvarliga brister inom privat vård?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:547 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)


Svar på fråga 2022/23:547 av Karin Rågsjö (V) Allvarliga brister inom privat vård

Karin Rågsjö har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra allvarliga brister inom privat vård.

Jag vill inleda med att understryka att det är mycket beklagligt att det förekommer undvikbara patientsäkerhetsrisker och välkomnar att det görs granskningar utförda av huvudmännen och tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att lära av misstagen. För mig som sjukvårdsminister är patientsäkerheten en grundbult och en förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård och jag ser mycket allvarligt på sådana här händelser. Vårdgivarna ska kunna garantera patientsäkerheten, oavsett om hälso- och sjukvården bedrivs i offentlig eller privat regi.

Regeringen har från tillträdet vidtagit en rad åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Regeringen har bl.a. gett Socialstyrelsen utökade medel under 2023 för sitt uppdrag att under 2020–2024 samordna insatser för genomförandet av den framtagna nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet som publicerades i januari 2020. Det nationella patientsäkerhetsarbetet går framåt och statens insatser och stöd har bidragit till att de flesta regioner har tagit fram en handlingsplan för patientsäkerhet eller beslutat om att ta fram en handlingsplan. Detta är ett viktigt arbete som syftar till att bidra till en hälso- och sjukvård av god kvalitet.

IVO:s uppdrag är att svara för tillsyn, pröva klagomål och bedriva tillståndsprövning. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Tillsynen är ett av regeringens viktigaste verktyg för att granska och säkerställa att människor får vård som är säker, av god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.

Vårdgivare i både offentlig och privat sektor är ansvariga för att kraven på en god vård uppfylls. Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) framgår att där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för god vård ska kunna ges. HSL ställer också krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Av patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår bl.a. vidare att vårdgivarna ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Dessa bestämmelser gäller samtliga vårdgivare, oavsett om den är offentlig eller privat.

Regeringen anser att det statliga ansvaret behöver utredas. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning med uppdrag att analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag beträffande möjligheten att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Syftet är att hälso- och sjukvården ska ha bättre förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen.

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och grunden som hälso- och sjukvården vilar på. Regeringen anser att det nationella åtagandet för kompetensförsörjningen behöver stärkas och har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Planen ska bland annat visa vilka insatser som behövs, både för befintlig och ny vårdpersonal, för att förbättra kompetensförsörjningen.

Regeringen följer frågan noggrant och det är av största vikt att patientsäkerheten och kvalitén på vården upprätthålls i enlighet med lagar och föreskrifter, oavsett om vården bedrivs i offentlig eller privat regi. Avslutningsvis vill jag även tacka för Karin Rågsjös visade engagemang gällande arbetet för en god patientsäkerhet.

Stockholm den 19 april 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.