Alla tiders föräldraskap

Skriftlig fråga 2022/23:797 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-15
Överlämnad
2023-06-16
Anmäld
2023-06-19
Svarsdatum
2023-06-30
Sista svarsdatum
2023-06-30
Besvarad
2023-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Utredningen Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) har haft som uppdrag att se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Det är en viktig utredning som med utgångspunkt i barnets bästa har ämnat åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer.

Utredningen presenterades under förra året, och remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 2023. Inte minst vårens uppmärksammade fall kring vårdnadsfrågor har visat att utredningens förslag är väldigt angelägna. Det är viktigt att detta görs skyndsamt för att möjliggöra en mer sammanhållen och jämlik reglering kring föräldraskapet utifrån barnets bästa.

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vad är tidsplanen för när en proposition som skapar en mer sammanhållen och jämlik reglering kring föräldraskapet utifrån barnets bästa kommer att presenteras?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:797 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/01462 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:797 av Nadja Awad (V)
Alla tiders föräldraskap

Nadja Awad har frågat mig vad tidsplanen är för när en proposition som skapar en mer sammanhållen och jämlik reglering kring föräldraskapet utifrån barnets bästa kommer att presenteras.

Förra året överlämnade en särskild utredare betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. Syftet med utredarens uppdrag var att, med utgångspunkt i principen om barnets bästa, åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. Remisstiden gick ut den 27 januari 2023 och ett stort antal remissinstanser har inkommit med synpunkter.

Betänkandet är omfattande och innehåller flera intressanta och komplicerade frågor. Beredningen av förslagen pågår. Någon närmare tidsplan kan i nuläget inte ges.

Stockholm den 28 juni 2023

Gunnar Strömmer

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.