Äldreomsorgslyftet

Skriftlig fråga 2022/23:646 av Mirja Räihä (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-09
Överlämnad
2023-05-10
Anmäld
2023-05-11
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

SKR: s styrelse fattade beslut om en överenskommelse med Kommunal i april 2017. Överenskommelsen gick ut på att gemensamt reglera en yrkesutvecklingstrappa för vård och omsorg. Det som reglerades var hur många komvuxpoäng ett vårdbiträde respektive en undersköterska ska ha i bagaget. Beslutet blev att ett vårdbiträde ska ha 800 poäng och en undersköterska 1 500 poäng.

Detta var det första steget mot det som nu snart blir verklighet, en nationell utbildning för undersköterskor, med examen och skyddad yrkestitel. Detta är både efterlängtat och viktigt för Sveriges största yrkeskår!

Att nu höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen är av yttersta vikt. Äldre som får biståndsbedömning för att få flytta till ett vård- och omsorgsboende är många gånger multisjuka och behöver av den anledningen personal som har teoretisk medicinsk kompetens. Givetvis är välutbildade undersköterskor en viktig del av den kompetenshöjningen.

Äldreomsorgslyftet har kunnat användas till kompetensutveckling som syftar till att utbilda sig från vårdbiträde till undersköterska men också till att läsa enstaka kurser som fattas i utbildningen. En del kommuner har kommit långt i förberedelserna, varav Tyresö är ett exempel där Äldreomsorgslyftet har använts fullt ut och verkligen höjt den medicinska kompetensen. I Tyresö har 80 procent av undersköterskorna en teoretisk medicinsk utbildning som omfattar 1 500 komvuxpoäng. Och så finns det kommuner bara inom Stockholmsregionen som inte har ens sökt medel från Äldreomsorgslyftet trots att de har samma uppdrag och samma krav på kvalitet.

Nu är det snart den 1 juli, och många undersköterskor kommer att skicka in en ansökan om skyddad yrkestitel till Socialstyrelsen. Men många undersköterskor kommer inte att ha tillräcklig utbildning för att kvalificera sig. Riksdagen har fattat beslut om att övergångstiden ska vara tio år. Men samtidigt borde regeringen tillsätta medel för att stötta kommunerna i arbetet med validering och utbildning för att fler undersköterskor ska nå dit. Det är ju ändå så att det är de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden som får bättre kvalitet på omvårdnaden när allt fler kan uppnå de nya kraven på examen

Min fråga till statsrådet Anna Tenje är:

 

Tänker statsrådet stödja kommuner ekonomiskt för att fler ska kunna höja sin kompetens, och hur kommer statsrådet att arbeta vidare med att den medicinska kompetensen ska höjas inom äldreomsorgen och motsvara de krav som ställs för skyddad yrkestitel?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:646 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)

S2023/01655 Socialdepartementet Äldre- och socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:646 av Mirja Räihä (S)
Äldreomsorgslyftet

Mirja Räihä har frågat mig om jag tänker stödja kommuner ekonomiskt för att fler ska kunna höja sin kompetens, och hur jag kommer att arbeta vidare med att den medicinska kompetensen ska höjas inom äldreomsorgen och motsvara de krav som ställs för skyddad yrkestitel.

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs och regeringen arbetar aktivt med att säkra kompetensen och stärka resurserna till äldreomsorgen. Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär att kompetensen för yrkesgruppen säkerställs och kommer att bidra till en god vård och omsorg för äldre.

Som framgår av höstens budgetproposition (prop. 2022/23:1) fortsätter Äldreomsorgslyftet under 2023. Därutöver anslås fyra miljarder kronor i statsbidrag till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten, till exempel kompetensutveckling. Resurser tillförs även kommunsektorn genom det generella statsbidraget för 2023.

Regeringen arbetar löpande med att följa upp Äldreomsorgslyftet och andra statsbidrag för att säkerställa att statliga medel används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Jag har bl.a. bjudit in Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal till ett gemensamt möte med mig för att diskutera erfarenheter av Äldreomsorgslyftet.

Arbetet med budgetpropositionen för 2024 pågår inom Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma i sedvanlig ordning med sina förslag och prioriteringar inom såväl det viktiga välfärdsområdet som övriga områden.

Stockholm den 17 maj 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.