Ålderstest av asylsökande

Skriftlig fråga 2015/16:818 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverigedemokraterna har länge poängterat vikten av att medicinskt ålderstesta asylsökande som säger sig vara minderåriga. Detta är något som frekvent sker i våra grannländer vilket också resulterat i att många som ljugit om sin ålder har synats. Upp till 60-75 procent av de som sagt sig vara minderåriga i några av våra grannländer har visat sig vara över 18 år, vilket kan tyckas vara en betydande siffra och argument nog för att även Sverige, särskilt i en tid då vi tar emot exceptionellt många som säger sig vara minderåriga, ska genomföra dessa tester i större utsträckning. I Sverige genomförs i dag förhållandevis få medicinska ålderbedömningar på dem som säger sig vara under 18 år, trots att Socialstyrelsen har rekommenderat detta förfarande.

Det räcker inte med faktumet att det är fel att en person som ska redogöra för sina skäl till uppehållstillstånd ljuger om sin ålder. Faktum är att en person som är vuxen rimligtvis inte ska hamna i samma grupp som barn och de ska definitivt inte behandlas som barn.

För inte så länge sedan uppdagades det att personen som mördat en anställd på ett asylboende i Mölndal var ett så kallat ensamkommande flyktingbarn. Efter mordet genomfördes tester som kunde bevisa att den misstänkte förövaren inte alls var 15 år som han uppgett, utan snarare en vuxen man. Hade mordet inte skett hade samme person i dag, precis som andra som säger sig vara minderåriga, fortfarande varit 15 år i myndigheternas ögon och han hade gått i skolan med andra barn.

Det bör vara en självklarhet att inte acceptera något sådant. Jag anser att obligatoriska hälsoundersökningar i regel bör genomföras för samtliga som säger sig vara minderåriga.

Med anledning av ovanstående önskar jag att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svarar på följande:

 

Är det inte dags att medicinska åldersbedömningar genomförs för samtliga asylsökande som säger sig vara under 18 år och som saknar uppenbara bevis för att det stämmer och vad är ministerns argument för sitt ställningstagande?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:818 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01517/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:818 av Markus Wiechel (SD) Ålderstest av asylsökande

Markus Wiechel har frågat mig om det inte är dags att medicinska åldersbedömningar genomförs för samtliga asylsökande som säger sig vara under 18 år och som saknar uppenbara bevis för att det stämmer.

Inledningsvis kan det konstateras att det är den asylsökande som har bevisbördan och ska göra sin ålder sannolik. Migrationsverket har en skyldighet att informera den sökande om att medicinsk åldersbedömning är ett bevismedel som den enskilde kan använda sig av för att uppfylla sin bevisbörda.

Medicinska åldersbedömningar utförs, om än i liten omfattning. Det har dock under lång tid varit svårt att få dessa genomförda bland annat beroende på brist på anbud från relevant utförare. Det är därför angeläget att finna en ordning för hur fler medicinska åldersbedömningar kan genomföras.

Frågan om huruvida en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte minst när det gäller boende och omvårdnad men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd. Det är till exempel inte lämpligt att ensamkommande barn bor med vuxna asylsökande i barnboendena, och resurser avsatta för barn ska inte gå till vuxna asylsökande. En bedömning av åldern måste därför göras när den asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som uppgetts. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som lämnats.

Mot bakgrund av detta har regeringen höjt ambitionsnivån när det gäller åldersbedömningar. Migrationsverket har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att i ökad utsträckning bedöma åldern på ensamkommande barn vid registrering och prövning. Senast den 4 maj 2016 ska myndigheten delredovisa vidtagna och planerade åtgärder till Regeringskansliet.

Ett intensivt arbete pågår också inom Regeringskansliet för att finna en ordning så att fler medicinska åldersbedömningar av asylsökande kan genomföras. Regeringen avser att återkomma i denna fråga inom den närmaste tiden.

Stockholm den 24 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.