Agenda 2030

Skriftlig fråga 2016/17:1665 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-06-19
Överlämnad
2017-06-22
Anmäld
2017-06-26
Svarsdatum
2017-07-05
Sista svarsdatum
2017-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande och jämförbarhet.

I regeringsförklaringen 2016 uttalades följande: Sverige tar en ledande roll för FN:s globala Agenda 2030. Det beskrivs inte närmare hur. Uttalandet är möjligen tydligt retoriskt men olyckligtvis är den nuvarande regeringens agerande otydligt politiskt.

Regeringen är ytterst ansvarig för genomförandet av hållbarhetsmålen i Sverige och i vår verksamhet i andra länder, såsom biståndsåtaganden. Även andra aktörer, som civilsamhället, näringslivet och lokala och regionala politiska församlingar, deltar i genomförandet.

De ansvariga statsråden sägs vara Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin. Tidigare var även framtidsminister Kristina Persson ett av de ansvariga statsråden. Dock kommuniceras Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet av regeringen som ansvariga departement.

I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för Agenda 2030. Den fick förlängd tid att arbeta med sin rapport som skulle resultera i en handlingsplan. Den 1 juni överlämnade delegationen sitt förslag till handlingsplan till regeringen. Enligt pressmeddelandet, citerat nedan, betonades prioriteringarna och ledarskapet, och delegationen föreslog både Sveriges prioriteringar och att arbetet ska vara parlamentariskt förankrat.

Regeringen måste våga prioritera och vara modiga i sitt ledarskap, säger Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen.

Ett långsiktigt arbete med parlamentarisk förankring, en översättning av agendans delmål till en svensk kontext, hållbara investeringar, den regionala nivån som arena för hållbar utveckling och åtgärder för utbildning och folkbildning. Det är några av de förslag som Agenda 2030-delegationen överlämnar till regeringen idag, tillsammans med en nulägesbeskrivning av hur Sverige ligger till i arbetet med Agenda 2030.

Den 15 juni lanserade regeringen en rapport om Agenda 2030 som den själv hade tagit fram. I rapporten redovisas resultatet av arbetet med hållbarhetsmålen. 

Dessutom har varje departement tagit fram en handlingsplan för sitt arbete. Utrikesutskottet begärde att få se rapporterna, men regeringen valde då att enbart göra dem tillgängliga för läsning på Utrikesdepartementet en tisdag i februari. Dessa handlingsplaner har nu begärts ut som allmän handling från varje departement. Syftet är inte att läsa om dem. De flesta handlingsplaner var mycket tunna, saknade skarpa förslag, var mycket översiktliga samt sammanblandade Agenda 2030 med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Syftet är att se vad nuvarande regering vill vara öppen med i sitt arbete med att ta "en ledande roll".

Den kritik som har riktats mot regeringens hantering av Agenda 2030 är förutom bristen på prioriteringar samt undermålig parlamentarisk förankring att hållbarhetsmålen inte används för att driva arbetet framåt. Målen och delmålen används som ett sätt att redovisa det som redan sker. Agenda 2030 har inte bidragit till något nytt arbete, några nya prioriteringar, några förändringar i budgeten eller några förändringar i de politiska prioriteringarna.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka är de främsta åtgärder som ministern har vidtagit för att genomföra den handlingsplan för hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som har upprättats i Arbetsmarknadsdepartementet?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1665 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/02809/SFÖ

Dnr Fi2017/02827/SFÖ

Dnr Fi2017/02828/SFÖ

Dnr Fi2017/02829/SFÖ

Dnr Fi2017/02836/SFÖ

Dnr Fi2017/02837/SFÖ

Dnr Fi2017/02838/SFÖ

Dnr Fi2017/02841/SFÖ

Dnr Fi2017/02843/SFÖ

Dnr Fi2017/02849/SFÖ

Dnr Fi2017/02881/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 av Sofia Arkelsten (M) Agenda 2030

Sofia Arkelsten har frågat statsminister Löfven vilka de främsta åtgärderna är som har vidtagits med anledning av genomförandet av hållbarhetsmålen, Agenda 2030, inom statsministerns ansvarsområde.

Sofia Arkelsten har också frågat statsråden M Johansson, Wallström, Hultqvist, Strandhäll, Andersson, Fridolin, Skog, Damberg, Bah Kuhnke samt Y Johansson vilka de främsta åtgärderna är, som vidtagits av de tillfrågade ministrarna för att genomföra den handlingsplan för hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som har upprättats i respektive departement.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet sker genom beslut och åtgärder i den dagliga verksamheten och genom befintliga styrprocesser. Förankring hos olika samhällsaktörer är väsentlig. Riksdagens beslut på olika områden har avgörande betydelse för möjligheterna att genomföra Agenda 2030.

En rad åtgärder som syftar till att genomföra agendan har genomförts. Detta framgår av rapporten ”Sverige och Agenda 2030 – rapport till FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling”, som regeringen beslutade om den 8 juni 2017 och som nämns av frågeställaren.

Det har inte upprättats handlingsplaner för Agenda 2030 för respektive departement. De departementsvisa handlingsplaner som hänvisas till i frågan gäller i stället politiken för global utveckling (PGU).

Regeringen har för avsikt att utforma en övergripande och nationell handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Agenda 2030-delegationens förslag från 31 maj 2017 bereds och kommer att utgöra underlag för den nationella handlingsplanen.

Stockholm den 3 juli 2017

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.