Till innehåll på sidan

Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap – förutsättningar för effektiv insats?

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:13

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 1 1 5 5

R I R 2 0 1 6 : 1 3
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
– förutsättningar för effektiv insats?
Riksrevisionen har granskat utrikesförvaltningens konsulära krisberedskapsorganisation. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna (ambassader och generalkonsulat).
Företrädare för Utrikesdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.