Till innehåll på sidan

Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter – En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:2

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N
RiR 2016:2
Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
– En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 2 0 9

R I R 2 0 1 6 : 2
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1002) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
– En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksrevisionen har granskat Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Företrädare

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.