Svensk rymdverksamhet - en strategisk tillgång?

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:1

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

11

Granskningens bakgrund

11

Granskningens resultat

12

Riksrevisionens rekommendationer

15

1

Inledning

17

1.1

Bakgrund och motiv till granskning

17

1.2

Syfte

18

1.3

Utgångspunkter för granskningen

19

1.4

Relevant lagstiftning med mera

21

1.5

Granskningens inriktning och genomförande

21

1.6

Användare av rymdinfrastrukturen

23

1.7

Disposition av rapporten

29

2

Svensk rymdverksamhet

31

2.1

Rymdverksamheten – både forskning och företagande

31

2.2

Styrning och genomförande av svensk rymdverksamhet

32

2.3

Sveriges internationella medverkan i rymdverksamhet

37

2.4

Statlig finansiering av rymdverksamheten

44

2.5

Sammanfattande iakttagelser

49

3

Den

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.