Statens insatser mot invasiva främmande arter

Riksrevisionens granskningsrapport 2022:12

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

Sammanfattning

5

1

Inledning

9

1.1

Motiv till granskning

9

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

10

1.3

Bedömningsgrunder

11

1.4

Metod och genomförande

14

2

Bakgrund och internationellt sammanhang

16

2.1

Vad är invasiva främmande arter?

16

2.2

Internationella överenskommelser och regelverk

16

2.3

Svenska bestämmelser om invasiva främmande arter

20

2.4

Ansvar och uppgifter i arbetet med invasiva främmande arter

20

3

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

23

3.1

Övervakning av invasiva främmande arter

23

3.2

Underlag till nationell förteckning

29

3.3

Effektiva utrotnings- och hanteringsåtgärder

33

3.4

Information om invasiva främmande

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.