Rutavdraget - konsekvenser av reformen

Riksrevisionens granskningsrapport 2020:2

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N
T I L L R I K S D A G E N
B E S L U T A D : 2 0 2 0 - 0 1 - 2 8 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 1 3 0 0 R I R 2 0 2 0 : 2

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:
Rutavdraget
– konsekvenser av reformen
Riksrevisionen har granskat rutavdraget. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.
Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Anna Brink har varit föredragande. Revisionsdirektör Jörgen Appelgren, revisor Amina Peco och enhetschef Håkan Jönsson har medverkat i den slutliga handläggningen.
Stefan Lundgren
Anna

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.