Nationella samordnare som statligt styrmedel

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:5

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N
RiR 2016:5
Nationella samordnare som statligt styrmedel

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 4 - 2 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 3 0 3

R I R 2 0 1 6 : 5
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Nationella samordnare som statligt styrmedel
Riksrevisionen har granskat användningen av nationella samordnare som statligt styrmedel. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Företrädare för
Finans-,
Arbetsmarknads-,
Justitie- och Socialdepartementen har fått tillfälle att faktagranska

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.