Till innehåll på sidan

Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjligheter att bidra med statistik

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 1 0 - 0 3

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 7 2 5

R I R 2 0 1 6 : 2 4
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Internationella jämförelser av inkomstskillnader
– Sveriges möjligheter att bidra med statistik
Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för att lämna ut data till den internationella forskningsdatabasen LIS. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Företrädare för Finansdepartementet och SCB har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten. Vi vill tacka referenspersonerna

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.