Granskning av Årsredovisning för staten 2015

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:6

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N
RiR 2016:6
Granskning av Årsredovisning för staten 2015

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 5 - 0 9

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 3 3 6

R I R 2 0 1 6 : 6
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Granskning av Årsredovisning för staten 2015
Riksrevisionen har granskat
Årsredovisning för staten 2015
. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Företrädare för Finansdepartementet har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast av rapporten.
Rapporten

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.