Till innehåll på sidan

Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:14

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 6 - 0 6 - 2 1

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 9 0 3

R I R 2 0 1 6 : 1 4
Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:
Den offentliga förvaltningens digitalisering
– En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?
Riksrevisionen har granskat den offentliga förvaltningens digitalisering. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.
Företrädare för Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Datainspektionen, Riksarkivet, Skatteverket, Statens servicecenter och Verket för innovationssystem

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.