Uppföljning av statens satsning på hållbara städer

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR2

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Uppföljning av statens satsning på hållbara städer

Uppföljning av statens satsning på hållbara städer

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-99-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010

2010/11:RFR2

Förord

Riksdagen har i olika sammanhang behandlat frågor som rör utvecklingen i våra städer. Riksdagen har bl.a. anslagit medel till ett ekonomiskt stöd till hållbara städer om totalt 340 miljoner kronor under perioden
2009–2010.
Vidare har regeringen tillsatt en delegation med uppgiften att verka för en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden.

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 21 janua- ri 2010 att följa upp statens satsning på hållbara städer. Den 14 oktober 2010 bekräftade utskottet beslutet att genomföra uppföljningen.

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.