Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:123 Onsdagen den 12 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2001/02:123

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2001/02:123
Onsdagen den 12 juni
Kl. 09.00 - 18.01
19.08 - 23.28

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.
Andre vice talmannen anmälde att följande fakta-
promemorior om förslag från Europeiska kommissio-
nen inkommit och överlämnats till utskott:
2001/02:FPM96 Avtal mellan EU och USA om öm-
sesidigt erkännande av certifikat inom området
marin säkerhetsutrustning till trafikutskottet
2001/02:FPM100 Gemenskapens anslutning till CO-
TIF KOM(2002)24 till lagutskottet
2001/02:FPM101 Direktiv om järnvägssäkerhet
KOM(2002)21 till trafikutskottet
2001/02:FPM102 Förslag till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.