Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:88 Torsdagen den 29 april

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1998/99:88
Torsdagen den 29 april
Kl. 12.00 - 17.30
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 april.

2 § Anmälan om kompletteringsval till utbild-
ningsutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemo-
kraternas riksdagsgrupp under Tomas Eneroths ledig-
het anmält hans ersättare RosMarie Jönsson Näckö
som suppleant i utbildningsutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i utbildningsutskottet
RosMarie Jönsson Näckö (s)

3 § Anmälan om uteblivna svar på interpella-
tioner

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 1998/99:256

Till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.