Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:136 Torsdagen den 12 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:136

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

2012/13:136

Torsdagen den 12 september

Kl. 13:00 - 15:12

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 september. 

2 § Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Talmannen meddelade att debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande skulle äga rum
onsdagen den 18 september kl. 13.00
.  

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM153 Meddelande om offentlig-privata partnerskapsprogram inom Horisont 2020
KOM(2013) 494
till utbildningsutskottet 

4 § Ärende för hänvisning till utskott

Föredrogs

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.